ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania wynagrodzenia za udział w pracach komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, zwanej dalej „komisją wojewódzką”, i komisji do spraw służby zastępczej, zwanej dalej „komisją”, a także sposób ustalania wysokości i warunków wypłaty diet i innych należności przysługujących w związku z pracą w tych komisjach, jeżeli osoby te zamieszkują poza miejscowościami, w których działają te komisje.

§ 2. Osobom wchodzącym w skład komisji wojewódzkiej i komisji przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn:

1) dla przewodniczącego komisji wojewódzkiej i komisji – kwoty 120 zł i liczby posiedzeń, którym przewodniczył w miesiącu;

2) dla członka komisji wojewódzkiej i komisji – kwoty 100 zł i liczby posiedzeń, w których uczestniczył w miesiącu.

§ 3. Osoby wchodzące w skład komisji wojewódzkiej i komisji, zamieszkałe poza miejscowością, w której działają te komisje, otrzymują diety i inne należności przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, w wysokości i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.