ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005

Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm. 1) ) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb udzielania w 2004 r. pomocy uczniom objętym Rządowym programem wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2004 r. „Wyprawka szkolna”, ustanowionym uchwałą nr 27/2004 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2004 r. „Wyprawka szkolna”;

2) warunki i kryteria dochodowe, uprawniające ucznia do pomocy, o której mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Pomoc w formie wyprawki szkolnej, zwana dalej „wyprawką”, przysługuje uczniowi, który w roku szkolnym 2004/2005 podejmuje naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, zwanej dalej „szkołą podstawową”.

2. Wyprawkę przyznaje się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, wyprawka może być przyznana również uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 110% kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 2.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach szkolna komisja do spraw pomocy materialnej może przyznać wyprawkę uczniowi niespełniającemu kryteriów, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 3. 1. Wyprawkę przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu ucznia lub w szkole podstawowej, do której uczeń będzie uczęszczał. Wniosek złożony w szkole przekazuje się do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

3. W przypadku gdy uczeń czasowo przebywa w innej gminie niż gmina stałego pobytu, wniosek składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce czasowego pobytu ucznia lub w szkole podstawowej, do której uczeń będzie uczęszczał.

§ 4. 1. W skład wyprawki wchodzą podręczniki szkolne o wartości do 100 zł.

2. Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę dzieci uprawnionych do otrzymania wyprawki.

3. Szkolna komisja do spraw pomocy materialnej, na podstawie listy uczniów otrzymanej z ośrodka pomocy społecznej, przyznaje wyprawkę jako zasiłek losowy w formie rzeczowej.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 228, poz. 2255.