ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres, terminy i sposób przekazywania przez marszałków województw ministrowi właściwemu do spraw pracy informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą;

2) wzory formularzy tych informacji niezbędnych do ustalania i aktualizowania liczby poborowych i podmiotów na obszarze województwa.

§ 2. 1. Marszałkowie województw przekazują właściwemu ministrowi do spraw pracy informacje o:

1) liczbie rozpatrzonych wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej i liczbie wniosków rozpatrzonych pozytywnie;

2) liczbie poborowych:

a) przeznaczonych do służby zastępczej,

b) którym odroczono odbycie służby zastępczej i powodach tych odroczeń,

c) skierowanych do odbycia służby zastępczej,

d) którym zawieszono odbywanie służby zastępczej,

e) zwolnionych ze służby zastępczej przed jej odbyciem,

f) którzy zakończyli odbywanie służby zastępczej;

3) kosztach związanych:

a) z działalnością komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej,

b) z obsługą służby zastępczej przez pracowników wojewódzkich urzędów pracy,

c) z wysokością środków finansowych przeznaczonych na zwrot wydatków, o których mowa w art. 17 i 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej,

d) ze zwrotem podmiotom należności za świadczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, przekazanych poborowym służby zastępczej;

4) podmiotach, u których poborowi odbywają służbę zastępczą.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane w formie elektronicznej.

3. Wzory formularzy o informacjach, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) w ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) w ust. 1 pkt 4, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Informacje, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1–3, przekazuje się według stanu na koniec poprzedniego miesiąca, w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

2. Informacje, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 4, przekazuje się według stanu na ostatni dzień czerwca i grudnia każdego roku, w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca.

§ 4. 1. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, przekazuje się bezpośrednio do ministra właściwego do spraw pracy.

2. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, przekazuje się za pośrednictwem właściwego wojewody.

§ 5. 1. Informacje przekazywane przez marszałka województwa, zarówno dotyczące stanów faktycznych, jak i kwestii finansowych, mogą być weryfikowane przez ministra właściwego do spraw pracy za okres ostatnich trzech lat.

2. Minister właściwy do spraw pracy może zwracać się do marszałka województwa o:

1) skorygowanie oczywistych błędów w informacjach;

2) udzielenie dodatkowych wyjaśnień;

3) umożliwienie zweryfikowania nadesłanych informacji upoważnionemu przedstawicielowi ministra właściwego do spraw pracy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy ma prawo wglądu do dokumentów, na podstawie których została udzielona informacja podlegająca weryfikacji.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. (poz. 306)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)