ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 114, poz. 1191 oraz z 2005 r. Nr 211, poz. 1759) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na uzyskiwanie rent strukturalnych lub do dnia, w którym suma beneficjentów osiągnie zakładany na 2008 r. wskaźnik wykonania tego planu określony w załączniku do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie planu rozwoju obszarów wiejskich (M. P. Nr 56, poz. 958) w części 11 „Wdrożenie Planu — monitoring i ocena Planu, kontrola i sankcje finansowe, promocja”

w ust. 11.4 „Podstawowe wskaźniki monitorowania” w tabeli nr 65;”;

2) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i przez okres co najmniej 5 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanemu dalej „ubezpieczeniem emerytalno-rentowym”;”;

3) w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W razie śmierci ubiegającego się o rentę strukturalną, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do jego małżonka.”;

4) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zwiększenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, nie dotyczą użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego, nabytych przez wnioskodawcę na podstawie umowy zawartej w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o rentę strukturalną, chyba że użytki te pozostawały w posiadaniu wnioskodawcy w okresie dłuższym niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku o rentę strukturalną na podstawie czynności prawnej z datą pewną lub umowy zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub Agencją Nieruchomości Rolnych.”;

5) w § 18:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) małżonka ubiegającego się o rentę strukturalną lub małżonka uprawnionego do renty strukturalnej, w przypadku, o którym mowa w § 10.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioskodawca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, po ukończeniu 55 lat, jednak nie później niż na:

1) 6 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) miesiąc przed osiągnięciem wieku emerytalnego — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:

1) małżonek uprawnionego do renty strukturalnej dołącza odpis skrócony aktu zgonu uprawnionego do renty strukturalnej;

2) małżonek ubiegającego się o rentę strukturalną dołącza odpis skrócony aktu zgonu ubiegającego się o rentę strukturalną oraz dowody potwierdzające przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.”;

6) w § 19 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresach podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przed złożeniem wniosku o przyznanie renty strukturalnej;”;

7) w § 21 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaświadczenie właściwego organu podatkowego o niepodleganiu wnioskodawcy, jak i jego małżonka, opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.