ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1) kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej — w wysokości nieprzekraczającej 477 zł.

b) dla osoby w rodzinie — w wysokości nieprzekraczającej 351 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) kwotę stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości pomocy:

— pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

— pieniężnej na usamodzielnienie,

— na kontynuowanie nauki,

— na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości 1 647 zł,

b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców — w wysokości 446 zł,

c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców — w wysokości 1 175 zł,

d) maksymalną kwotę zasiłku stałego — w wysokości 444 zł,

e) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego — w wysokości 207 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493.