ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego

Na podstawie art. 4e ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 712) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiących lotniska wojskowe lub ich części, które mogą być wykorzystane w celu założenia lub rozbudowy lokalnego, regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego albo lądowiska cywilnego:

1) 1) trwale niewykorzystywane przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej do realizacji ich zadań wymagające zachowania ich lotniczego charakteru — stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) częściowo lub czasowo niewykorzystywane przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej do realizacji ich zadań — stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 2) .

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r.

Załącznik 2 (uchylony) 4)

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 42), które weszło w życie z dniem 28 stycznia 2012 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 stycznia 2009 r.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4)    Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.