ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 62, poz. 632, z 2004 r. Nr 281, poz. 2787 oraz z 2006 r. Nr 155, poz. 1108) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1:

a) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) Gdańsk—Port — ruch osobowy i towarowy,”,

b) uchyla się lit. g;

2) w pkt 2 po lit. k kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l w brzmieniu:

„l) Zielona Góra—Babimost — ruch osobowy i towarowy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.