ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 73, poz. 657 i Nr 158, poz. 1652) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Płatność ONW za dany rok podlega zmniejszeniu o 1% za każdy dzień roboczy, jeżeli wniosek został złożony po terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3, jednak nie później niż do dnia 9 czerwca danego roku.”;

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmniejszenie albo wstrzymanie płatności ONW następuje na podstawie decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji, z tym że zmniejszenie, o którym mowa w § 6a, następuje w decyzji administracyjnej o przyznaniu płatności ONW.”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia część A otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. W 2004 r. pomoc finansowa na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) podlega zmniejszeniu o 1% za każdy dzień roboczy, w przypadku wniosków złożonych po dniu 30 czerwca, jednak nie później niż do dnia 25 lipca.

2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 września 2004 r. (poz. 2159)

WYKAZ OBSZARÓW ONW

(PDF)