ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r., ustanowionym uchwałą nr 148/2013 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.;

2)   formy i zakres pomocy;

3)   tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

§ 2. Pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, zwanego dalej „zasiłkiem losowym”, udziela się dzieciom realizującym w roku szkolnym 2013/2014 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, zwanym dalej „uczniami”, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm. 2) ) w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2013 r. w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi, zwany dalej „zasiłkiem celowym”.

§ 3. 1. Zasiłek losowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym.

2. Wysokość zasiłku losowego dla jednego ucznia wynosi:

1)   500 zł — w przypadku otrzymania przez rodzinę ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3000 zł;

2)   1000 zł — w przypadku otrzymania przez rodzinę ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3000 zł.

§ 4. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko ucznia, jego adres zamieszkania, informację o wysokości przyznanego zasiłku celowego dla rodziny ucznia oraz informację o wysokości przyznanego zasiłku losowego.

3. Na podstawie listy, o której mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wypłaca rodzicom ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniemu uczniowi zasiłek losowy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827.

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 509.