ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Ministerstwo Sportu i Turystyki.       

2. W skład Ministerstwa Sportu i Turystyki wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy działu kultura fizyczna i sport, wydzielone z dotychczasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu po przekształceniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 165, poz. 1367), oraz pracownicy obsługujący ten dział.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.