ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Ministerstwo Edukacji Narodowej w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na wydzieleniu z dotychczasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, obsługującego sprawy działów kultura fizyczna i sport, oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działów oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe oraz pracowników obsługujących te działy.

§ 2. Znosi się Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 91, poz. 1019 oraz z 2001 r. Nr 122, poz. 1328).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.