ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2013 r. w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ośrodkowi Przetwarzania Informacji z siedzibą w Warszawie, utworzonemu zarządzeniem nr 12 Ministra — Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Ośrodek Przetwarzania Informacji (Dz. Urz. Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń Nr 4, poz. 13) oraz działającemu na podstawie zarządzenia nr 29/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji (Dz. Urz. MNiSW Nr 2, poz. 33), zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Instytut może używać skróconej nazwy: „OPI — Państwowy Instytut Badawczy” lub „OPI PIES”.

4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw nauki.

§ 2. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrażanie ich wyników oraz świadczenie usług w zakresie systemów informacyjnych. Dotyczy to interaktywnych inteligentnych systemów informacyjnych, ich projektowania, eksploatacji i doskonalenia, pozyskiwania i opracowywania informacji zbiorczej, przekrojowej i syntetycznej dotyczącej badań naukowych i prac rozwojowych, w tym dla celów statystycznych.

2. Do zadań Instytutu należy:

1)   prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie, o którym mowa w ust. 1, oraz przystosowanie ich wyników do publikacji lub wdrożenia w praktyce;

2)   wspomaganie procesów organizacji i finansowania badań naukowych a także jednostek działających na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych;

3)   prezentowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

4)   tworzenie i utrzymanie unikatowych systemów informatycznych;

5)   transfer technologii i wiedzy z sektora nauki do sektora gospodarki;

6)   prowadzenie działalności wydawniczej;

7)   popularyzacja wiedzy o wynikach badań naukowych i ich komercjalizacji oraz wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych;

8)   opracowywanie analiz, opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

9)   wspieranie procesów wdrażania funduszy Unii Europejskiej oraz innych programów lub inicjatyw finansowych pochodzących ze źródeł krajowych i zagranicznych, otrzymanych na podstawie zawartych umów międzynarodowych.

§ 3. Do zadań Instytutu szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ochrony dziedzictwa narodowego, rozwoju edukacji i kultury oraz poprawy jakości życia obywateli, dotyczących opracowywania i opiniowania standardów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa technicznego oraz standardów produktów, procesów i usług, należy:

1)   projektowanie, wdrażanie, eksploatacja i doskonalenie systemów informacyjnych służących planowaniu i rozwojowi polityki innowacyjnej państwa na potrzeby finansowania nauki z budżetu państwa;

2)   utrzymywanie baz danych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, w tym gromadzenie, przetwarzanie i opracowywanie danych o:

a)   projektach naukowych oddziałujących w szczególności na rynek pracy, ochronę zdrowia, ochronę środowiska, gospodarkę żywnościową, gospodarkę zasobami naturalnymi,

b)   zmianach w zasobach kadrowych nauki i szkolnictwa wyższego, mających wpływ w szczególności na rynek pracy, ochronę zdrowia, rozwój kultury fizycznej i sportu,

c)   zmianach w zasobach materialnych i niematerialnych sektora nauki, mających wpływ w szczególności na ochronę zdrowia, rozwój społeczeństwa informacyjnego, ochronę środowiska, gospodarkę bogactwami i zasobami naturalnymi.

§ 4. Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:

1)   uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 7 i 8, oraz uzyskane na zasadach określonych w art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

2)   pozyskiwane przez Instytut na realizację projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w ramach innych funduszy zagranicznych oraz finansowanych przez podmioty krajowe i zagraniczne.

§ 5. Dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w § 3, jest minister właściwy do spraw nauki oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 6. W księgach rachunkowych Instytut prowadzi wyodrębnioną ewidencję w podziale na realizowane zadania, w sposób umożliwiający rozliczenie wszystkich środków finansowych.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.