ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się uprawnienia organów podatkowych:

1) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

2) Szefowi Agencji Wywiadu,

3) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

4) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

5) Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego

— w odniesieniu do uzyskanych od organów wymienionych w pkt 1–5 przychodów podatnika wykonującego czynności objęte ochroną informacji niejawnych lub związane z bezpieczeństwem państwa ze stosunku służbowego, stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 i 362), opodatkowanych według skali podatkowej określonej w tej ustawie.

2. Uprawnienia organów podatkowych, o których mowa w ust. 1, obejmują uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego oraz dyrektora izby skarbowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa oraz w przepisach odrębnych, w zakresie wskazanym w ust. 1.

§ 2. 1. Właściwym dla podatnika wykonującego czynności objęte ochroną informacji niejawnych lub związane z bezpieczeństwem państwa organem podatkowym jest określony w § 1 ust. 1 szef tej służby, w której podatnik pełnił służbę, na rzecz której świadczył pracę lub osobiście wykonywał działalność w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy przychody ze źródeł wymienionych w ust. 1 podatnik uzyskiwał tylko przez część roku podatkowego.

§ 3. W przypadku osiągania przez podatnika dodatkowych przychodów opodatkowanych według skali podatkowej określonej w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych organ wymieniony w § 2 ust. 1 jest właściwy do wykonania uprawnień organu podatkowego również w zakresie danych zawartych w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, złożonym przez podatnika w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika.

§ 4. W przypadku łącznego opodatkowania małżonków, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, organ wymieniony w § 2 ust. 1 jest właściwy do wykonania uprawnień organu podatkowego również w zakresie danych zawartych w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, złożonym przez małżonka podatnika w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania małżonka.

§ 5. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do przychodów uzyskanych przez podatnika przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 362.