ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie środków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób, tryb i terminy przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych od podatników, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw, zwanych dalej „podatnikami”, w części, w jakiej wpływy te przeznacza się na środki specjalne;

2) sposób dysponowania środkami specjalnymi;

3) wzór informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1.

§ 2. 1. Naczelnik urzędu skarbowego, właściwy miejscowo w sprawach podatku dochodowego dla danego podatnika, po otrzymaniu pierwszej informacji składanej na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1 oraz dokonaniu przez podatnika, w terminie do złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu, wpłaty podatku dochodowego, przekazuje środki, o których mowa w ust. 2, na wyodrębnione niezwłocznie dla podatnika subkonto oprocentowanego rachunku środków specjalnych otwartego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, przekazuje, na wyodrębnione dla podatnika subkonto rachunku środków specjalnych, wpłaty z tytułu podatku dochodowego, w wysokości określonej w art. 7 ust. 2 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1, odpowiednio w terminach i trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335 oraz z 2003 r. Nr 153, poz. 1501).

§ 3. Przekazania środków pieniężnych z rachunku środków specjalnych na rachunek dochodów budżetu państwa, odpowiadających kwocie przyznanej dotacji, dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o zawarciu umowy i wysokości udzielonej dotacji.

§ 4. 1. Określa się wzór informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1, składający się z:

1) części A – SSE-M Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz o rozliczeniu wsparcia i pomocy publicznej na nowe inwestycje,

2) części B – SSE/A Wykaz udziałów w spółkach,

3) części C – SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,

4) części D – SSE-R/A Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

– stanowiący załącznik do rozporządzenia.

2. Podatnicy składający miesięczne deklaracje o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) sporządzają informację, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1, wypełniając jej części A i B.

3. Podatnicy składający zeznania roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym sporządzają informację, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1, wypełniając jej części B, C i D.

§ 5. 1. Zmiana właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym powoduje:

1) otwarcie oprocentowanego rachunku środków specjalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego z wydzieleniem subkonta dla danego podatnika, po otrzymaniu pierwszej informacji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1, oraz dokonaniu przez podatnika wpłaty podatku dochodowego, w terminie do złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu;

2) przekazanie, na wniosek właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zgromadzonych środków na rachunku środków specjalnych podatnika, w stosunku do którego nastąpiła zmiana właściwości miejscowej, na nowe subkonto tego podatnika, przez poprzednio właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

3) przekazanie dokumentacji pozwalającej na określenie wysokości podatku dochodowego zgromadzonego na rachunku środków specjalnych tego podatnika, na wniosek właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przez poprzednio właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

2. Po przekazaniu środków oraz dokumentacji, o których mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego, właściwy miejscowo poprzednio w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, dokonuje likwidacji subkonta danego podatnika na rachunku środka specjalnego.

§ 6. 1. Rozliczenia wpływów z podatku dochodowego na rachunek środków specjalnych dokonuje właściwy miejscowo naczelnik urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, za poprzedni rok budżetowy.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega przekazaniu do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy rozliczenie.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.