ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych” na lata 2010—2012

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych” na lata 2010—2012 (Dz. U. Nr 65, poz. 406) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1.4:

a) akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Struktura oraz kompetencje organów Inspekcji Weterynaryjnej zostały określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278).

W ramach programu badania laboratoryjne będą przeprowadzane przez laboratoria, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.”,

b) uchyla się akapit czwarty;

2) w ust. 1.5:

a) akapity pierwszy — trzeci otrzymują brzmienie:

„Badania laboratoryjne próbek pobieranych w ramach programu są przeprowadzane w laboratoriach wyznaczonych przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Próbki pobrane przez powiatowego lekarza weterynarii w ramach programu mogą być przesłane do wyznaczonego laboratorium, znajdującego się w innym województwie, jeżeli jest to uzasadnione ekonomicznie lub organizacyjnie. W takim przypadku powiatowy lekarz weterynarii powiadamia wojewódzkiego lekarza weterynarii o zamiarze przesłania tych próbek do innego województwa. Wojewódzki lekarz weterynarii, na którego obszarze właściwości znajduje się powiat, w którym zostały pobrane próbki, powiadamia wojewódzkiego lekarza weterynarii, na którego obszarze właściwości znajduje się laboratorium, w którym będą przeprowadzone badania tych próbek, o zamiarze przesłania próbek.

Badanie próbek pobranych z inicjatywy hodowcy może być także przeprowadzone w laboratoriach zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii w trybie art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej w kierunku metody badawczej opisanej w zmianie do Polskiej Normy PN-EN ISO 6579:2003/ A1:2007.

Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest umieszczony, zgodnie z art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii.”,

b) akapit szósty i siódmy otrzymują brzmienie:

„Laboratorium przesyła sprawozdanie z przeprowadzonych badań do hodowcy, powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca, w którym zostały pobrane badane próbki, a w przypadku uzyskania dodatnich wyników — do wojewódzkiego lekarza weterynarii, na którego obszarze właściwości została pobrana próbka. Laboratorium przechowuje wszystkie izolaty Salmonella wyizolowane w ramach programu co najmniej przez 2 lata. Ponadto spośród przechowywanych izolatów laboratorium przesyła do Krajowego Laboratorium Referencyjnego dla badań w kierunku salmonellozy (w zakresie chorób odzwierzęcych) jeden szczep reprezentujący każdy stwierdzony serotyp Salmonella, wraz z kartą informacyjną, a w przypadku gdy nie została wykonana pełna identyfikacja serotypu — typ serologiczny, w celu wykonania badań potwierdzających.

Dane dotyczące wyników badań są gromadzone, przetwarzane i przekazywane w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 25d ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.”;

3) w ust. 1.7 akapit jedenasty otrzymuje brzmienie:

„Kontrole urzędowe pasz przeznaczonych dla stad hodowlanych indyków rzeźnych w zakresie wykrywania serotypów Salmonella objętych programem, zostały przewidziane w Krajowym planie kontroli urzędowej pasz, przygotowanym i wdrożonym zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.) oraz tytułem V rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”.”;

4) w ust. 1.9.4 w akapicie pierwszym w pkt 1:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zniszczenie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1), wszystkich padłych i zabitych indyków,”,

b) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) zniszczenie lub zagospodarowanie ściółki, odchodów i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu utrzymywania indyków, które mogły ulec skażeniu, w sposób, który wyklucza zanieczyszczenie pałeczkami Salmonella, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).”;

5) w ust. 2.7:

a) w akapicie pierwszym dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz. Urz. UE L 226 z 23.08.2008, str. 1).”,

b) dodaje się akapit piąty w brzmieniu:

„Dodatkowo dla każdej przesyłki zwierząt przemieszczanej na terytorium Unii Europejskiej, w tym podlegającej wywozowi do państwa trzeciego, wystawia się w systemie TRACES świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym.”;

6) po ust. 2.7 dodaje się ust. 2.8 i 2.9 w brzmieniu:

2.8. Inne środki podejmowane w celu identyfikacji drobiu

W celu zapewnienia identyfikacji przesyłki drobiu przemieszczanego na terytorium Unii Europejskiej wystawia się w systemie TRACES świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym zawierające szczegółowe dane dotyczące tej przesyłki, w szczególności miejsce pochodzenia i przeznaczenia.

W przypadku przesyłek przeznaczonych do państw trzecich dane dotyczące przesyłki są również wprowadzane do systemu TRACES. W systemie odnotowywana jest również kontrola dobrostanu na granicy.

Przy przywozie dla każdej przesyłki jest wystawiany dokument CVED zgodny z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. wprowadzającym dokument zgłoszenia i kontroli weterynaryjnych dotyczących zwierząt wwożonych do Wspólnoty pochodzących z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 49 z 19.02.2004, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 49, str. 222), którego oryginał jest przekazywany wraz z przesyłką drobiu do miejsca przeznaczenia. Dodatkowo wersja elektroniczna dokumentu CVED jest wprowadzana do systemu TRACES.

2.9. Środki przewidziane programem

2.9.1. Podsumowanie środków przewidzianych programem

Okres trwania programu: 2011 r.

[x] Kontrola i zwalczanie

[x] Badania

[x] Monitorowanie lub nadzór nad stadami indyków rzeźnych

[x] Obróbka produktów pochodzących od zakażonego drobiu i z takiego drobiu

[x] Usuwanie produktów pochodzących od zakażonego drobiu i z takiego drobiu

[x] Inne środki: obróbka lub unieszkodliwianie paszy

2.9.2. Środki i prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa biologicznego obowiązującego w gospodarstwach

Zaleca się stosowanie przez hodowców indyków rzeźnych środków bioasekuracji w gospodarstwie. Hodowcy indyków mają także dostęp do publikacji dotyczących zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki hodowlanej (GHP).

2.9.3. Sytuacja epizootyczna Dane o rozwoju choroby

Rok: 2004 Stan na dzień: 31.12.2004 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii) Gatunek: Indyki      Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium


Region Rodzaj stada(b) Łączna liczba stad(c) Łączna liczba indyków rzeźnych Łączna liczba stad objętych programem Łączna liczba indyków rzeźnych objętych programem Liczba zbadanych stad(d) Liczba stad(e) z dodatnim wynikiem(a) badań Liczba stad zlikwidowanych(a) Łączna liczba indyków rzeźnych poddanych ubojowi lub zabitych(a) Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)(a) Ilość jaj skierowanych do przetwórstwa (liczba sztuk lub masa w tonach)(a)
Rzeczpospolita Polska 1*) 2*) (a1) (a2) (a3) (a3) (a4) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)
Ogółem indyki rzeźne 1592 16556469 895 739 15 14 68 2 3 16500 22000

(a) Dla Salmonella odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b) Stada indyków rzeźnych.

(c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d) Liczba stad objętych programem. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem d, zbadano stado więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

1*) Badania laboratoryjne próbek pobranych z inicjatywy hodowcy.

2*) Badania laboratoryjne próbek pobranych przez powiatowego lekarza weterynarii.

(a3) Inne serotypy: Salmonella gr. BO, Salmonella Chester, Salmonella Agona, Salmonella Hadar, Salmonella Newport, Salmonella 0:4(B),0:8(C2-C3), Salmonella Infantis, Salmonella Derby.

Rok: 2005 Stan na dzień: 31.12.2005 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii) Gatunek: Indyki      Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium


Region Rodzaj stada(b) Łączna liczba stad(c) Łączna liczba indyków rzeźnych Łączna liczba stad objętych programem Łączna liczba indyków rzeźnych objętych programem Liczba zbadanych stad(d) Liczba stad(e) z dodatnim wynikiem(a) badań Liczba stad zlikwidowanych(a) Łączna liczba indyków rzeźnych poddanych ubojowi lub zabitych(a) Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)(a) Ilość jaj skierowanych do przetwórstwa (liczba sztuk lub masa w tonach)(a)
Rzeczpospolita Polska 1*) 2*) (a1) (a2) (a3) (a3) (a4) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)
Ogółem indyki rzeźne 1676 15658581 927 784 22 27 122 7 2 14000 72986

(a) Dla Salmonella odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b) Stada indyków rzeźnych.

(c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d) Liczba stad objętych programem. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem d, zbadano stado więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

1*) Badania laboratoryjne próbek pobranych z inicjatywy hodowcy.

2*) Badania laboratoryjne próbek pobranych przez powiatowego lekarza weterynarii.

(a3) Inne serotypy: Salmonella Saintpaul, Salmonella gr. BO, Salmonella Sandiego, Salmonella Infantis, Salmonella Newport, Salmonella Hadar, Salmonella Tschiongwe, Salmonella Derby.

Rok: 2006 Stan na dzień: 31.12.2006 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii) Gatunek: Indyki      Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium


Region Rodzaj stada(b) Łączna liczba stad(c) Łączna liczba indyków rzeźnych Łączna liczba stad objętych programem Łączna liczba indyków rzeźnych objętych programem Liczba zbadanych stad(d) Liczba stad(e) z dodatnim wynikiem(a) badań Liczba stad zlikwidowanych(a) Łączna liczba indyków rzeźnych poddanych ubojowi lub zabitych(a) Ilość zniszczonych jaj (liczba lub kg)(a) Ilość jaj skierowanych do przetwórstwa (liczba lub kg)(a)
Rzeczpospolita Polska 1*) 2*) (a1) (a2) (a3) (a3) (a4) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)
Ogółem indyki rzeźne 1893 17985392 1069 844 13 78 63 12 2 7000 179600

(a) Dla Salmonella odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b) Stada indyków rzeźnych.

(c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d) Liczba stad objętych programem. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem d, zbadano stado więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

*) Niektóre stada mogły zostać zbadane więcej niż jeden raz; większa liczba zbadanych stad niż stad wykazanych w kolumnie „łączna liczba stad” wynika z faktu, że w ciągu roku w gospodarstwie jest kilka cykli produkcyjnych.

1*) Badania laboratoryjne próbek pobranych z inicjatywy hodowcy.

2*) Badania laboratoryjne próbek pobranych przez powiatowego lekarza weterynarii. (a3) Inne serotypy: Salmonella Newport, Salmonella Hadar, Salmonella gr. BO, Salmonella Blockley.

Rok: 2007 Stan na dzień: 31.12.2007 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii) Gatunek: Indyki       Choroba/zakażenia(a): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium


Region Rodzaj stada(b) Łączna liczba stad(c) Łączna

liczba indyków rzeźnych

Łączna liczba stad objętych programem Łączna liczba indyków rzeźnych objętych programem Liczba zbadanych stad(d) Liczba stad(e) z dodatnim wynikiem(a) badań Liczba stad zlikwidowanych(a) Łączna liczba indyków rzeźnych poddanych ubojowi lub zabitych(a) Ilość zniszczonych jaj (liczba lub kg)(a) Ilość jaj skierowanych do przetwórstwa (liczba lub kg)(a)
Rzeczpospolita Polska 1*) 2*) (a1) (a2) (a3) (a3) (a4) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)
Ogółem indyki rzeźne 2053 20289034 1146 992 24 73 172 5 2 69200 93940

(a) Dla Salmonella odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b) Stada indyków rzeźnych.

(c) Łączna liczba stad istniejących w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d) Liczba stad objętych programem. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem d, zbadano stado więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

*) Niektóre stada mogły zostać zbadane więcej niż jeden raz; większa liczba zbadanych stad niż stad wykazanych w kolumnie „łączna liczba stad” wynika z faktu, że w ciągu roku w gospodarstwie jest kilka cykli produkcyjnych.

1*) Badania laboratoryjne próbek pobranych z inicjatywy hodowcy.

2*) Badania laboratoryjne próbek pobranych przez powiatowego lekarza weterynarii.

(a3) Inne serotypy: Salmonella Enterica, Salmonella Saintpaul, Salmonella Kodbus, Salmonella Montewideo, Salmonella gr. C, Salmonella Newport, Salmonella Blockley, Salmonella gr. E, Salmonella Infantis, Salmonella Sandiego, Salmonella Mbandaka, Salmonella Bredeney, Salmonella Chester, Salmonella Hadar, Salmonella Senfenberg.

Rok: 2008 Stan na dzień: 31.12.2008 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii) Gatunek: Indyki      Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium


Region Rodzaj stada(b) Łączna liczba stad(c) Łączna

liczba indyków rzeźnych

Łączna liczba stad objętych programem Łączna liczba indyków rzeźnych objętych programem Liczba zbadanych stad(d) Liczba stad(e) z dodatnim wynikiem(a) badań Liczba stad zlikwidowanych(a) Łączna liczba indyków rzeźnych poddanych ubojowi lub zabitych(a) Ilość zniszczonych jaj (liczba lub kg)(a) Ilość jaj skierowanych do przetwórstwa (liczba lub kg)(a)
Rzeczpospolita Polska 1*) 2*) (a1) (a2) (a3) (a3) (a4) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)
Ogółem indyki rzeźne 2043 20945198 1224 846 7 53 158 10 3 14950 83000

(a) Dla Salmonella odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b) Stada indyków rzeźnych.

(c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d) Liczba stad objętych programem. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem d, zbadano stado więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania powinien być brany pod uwagę tylko raz.

*) Niektóre stada mogły zostać zbadane więcej niż jeden raz; większa liczba zbadanych stad niż stad wykazanych w kolumnie „łączna liczba stad” wynika z faktu, że w ciągu roku w gospodarstwie jest kilka cykli produkcyjnych.

1*) Badania laboratoryjne próbek pobranych z inicjatywy hodowcy.

2*) Badania laboratoryjne próbek pobranych przez powiatowego lekarza weterynarii.

(a3) Inne serotypy: Salmonella Enterica, Salmonella Saintpaul, Salmonella Kottbus, Salmonella Newport, Salmonella Infantis, Salmonella Indiana, Salmonella Derby, Salmonella Kentucky, Salmonella Bredeney, Salmonella Hadar, Salmonella Senftenberg, Salmonella Virchow.

2.9.4. Cele

2.9.4.1. Założenia związane z badaniami

2.9.4.2. Założenia w zakresie badań diagnostycznych

Gatunek zwierząt: stada indyków rzeźnych


Region(a) Rodzaj badaniab) Populacja docelowa(c) Rodzaj próbkid) Cel(e) Liczba planowanych badań
Rzeczpospolita Polska badanie bakteriologiczne indyki rzeźne okładziny na buty/ kurz wykrycie zakażonego stada 288
stwierdzenie skuteczności przeprowadzonego odkażania 52
stwierdzenie efektu hamującego 288
badanie serologiczne określenie serotypu 26

(a) Region określony w zatwierdzonym programie kontroli i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w państwie członkowskim.

(b) Opis badania.

(c) Wyszczególnienie gatunków i kategorii zwierząt objętych programem, w razie potrzeby.

(d) Opis próbki (np. odchody).

(e) Opis celu (np. nadzór, monitorowanie, kontrola szczepień).

2.9.4.3. Założenia w zakresie badania stad

Rok: 2011 Stan na dzień:

Gatunek: Indyki Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium


Region Rodzaj stada(b) Łączna liczba stad(c) Łączna liczba indyków rzeźnych Łączna liczba stad objętych programem Łączna liczba indyków rzeźnych objętych programem Przewidywana liczba stad do zbadania(d) Przewidywana liczba stad(e) z dodatnim wynikiem(a) badań Przewidywana liczba stad do likwidacji*(a) Łączna przewidywana liczba indyków rzeźnych poddanych ubojowi lub zabitych(a) Przewidywana ilość jaj do zniszczenia (liczba lub kg)(a) Przewidywana ilość jaj skierowana do przetwórstwa (liczba lub kg)(a)
Rzeczpospolita Polska (a1) (a2) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)
Ogółem indyki rzeźne 1 326 15 270 216 288 13 13 91 000

(a) Dla Salmonella odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b) Stada indyków rzeźnych.

(c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d) Liczba stad objętych programem. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem d, zbadano stado więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

2.9.5. Szacunkowa analiza kosztów programu na 2011 r.


Koszty Wyszczególnienie Szacunkowa liczba jednostek Szacunkowy koszt jednostkowy (w złotych) Szacunkowy koszt jednostkowy (w euro) Suma ogółem (w złotych) Suma ogółem (w euro)*) Wniosek o finansowanie wspólnotowe
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Badania
1.1. Koszt badań laboratoryjnych badanie: liczba badań

bakteriologicznych w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii

288 badań 40 9,89 11 520 2 847,05 tak
badanie: liczba

planowanych badań w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów

26 badań 95 23,48 2 470 610,43 tak
badanie efektu

hamującego wzrost bakterii

288 badań 0,50 0,12 144 35,59 tak
badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności

przeprowadzonego odkażania

52 (13 badań x 4 próbki) 30 7,41 1 560 385,54 tak
1.2. Koszt pobierania próbek pobranie próbek 301 pobrań 41 12 341 nie
dojazd do gospodarstwa w celu pobrania próbek 301 pobrań x40 km 0,8358 zł/km 10 063,03 nie
dowóz próbek do laboratorium 301 pobrań x 160 km 0,8358 zł/km 40 252,13 nie
1.3. Inne koszty materiały, sprzęt

potrzebny do pobrania próbek w gospodarstwie

301 pobrań 13,98 4 207,98 nie
2. Szczepienie lub leczenie program nie przewiduje
2.1. Zakup szczepionki
2.2. Koszty dystrybucji
2.3. Koszty podania
2.4. Koszty kontroli
3. Ubój proqram nie przewiduje
3.1. Odszkodowanie odszkodowanie za pasze 7 stadx 15 t 1 083 zł/t 113715 nie
3.2. Koszt transportu program nie przewiduje
3.3. Koszt unieszkodliwienia koszt unieszkodliwienia paszy 7 stad x 15 000 kg (15 t) 0,60 zł/kg 63 000 nie
3.4. Strata w przypadku uboju
3.5. Koszty obróbki produktów koszt obróbki chemicznej paszy 6 stad x 15 000 kg (15 t) 0,02 zł/kg 1 800 nie
4. Czyszczenie i odkażanie**) nie dotyczy
5. Wynagrodzenia (pracownicy zatrudnieni wyłącznie w celu realizacji programu) rzeczoznawcy 13 stad x 2 godz. x 2 rzeczoznawców 27,67 zł/godz. 1 438,84 nie
koszty dojazdu rzeczoznawcy 13 stad x 2 rzeczoznawców x 40 km 0,8358 zł/km 869,23 nie
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt program nie przewiduje
7. Inne koszty
OGÓŁEM 263 381,21
OGÓŁEM (koszty kwalifikowane) 15 694 3 878,61***)

1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Nie wlicza się kosztów stałych. Wszystkie wartości są podane bez VAT. Koszty programu zostały obliczone dla wszystkich stad indyków rzeźnych objętych programem. Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na 2011 r.

*) Koszt programu obliczono według kursu euro w Europejskim Banku Centralnym z dnia 29 stycznia 2010 r., który wynosił 1 euro = 4,0463 zł. Sumę ogółem w euro wyliczono na podstawie sumy ogółem w złotych, natomiast koszt jednostkowy w euro jest podany w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

**) Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed umieszczeniem drobiu w kurniku, stąd jego koszty są ponoszone przez hodowcę.

***) Koszty kwalifikowane, podlegające refundacji w ramach udzielonego przez Unię Europejską dofinansowania, o które strona polska występuje z wnioskiem o współfinansowanie, wynoszą 3 878,61 euro.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.