ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się listę krajów objętych zakazem eksportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Lista stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Określa się listę krajów objętych ograniczeniem eksportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Lista stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, polega na obowiązku uzyskania zgody Rady Ministrów na eksport z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. (poz. 2557)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 143, poz. 1198, z 2003 r. Nr 207, poz. 2015 oraz z 2004 r. Nr 150, poz. 1574).