ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, ustala się na 2,07.

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu od dnia 1 października 2004 r.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 19, poz. 187).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.