ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1560, z późn. zm. 1) ) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 73, poz. 468, z 2011 r. Nr 27, poz. 137 oraz z 2012 r. poz. 917.