ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 oraz z 2009 r. Nr 55, poz. 450) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 4 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

6. Wyznaczony termin wniesienia wadium powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wniesienia.”;

2)   w § 6:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, a w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, co najmniej na okres 2 miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu.”,

b)   ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

5. W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej. W przypadku nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 000 euro, wyciąg zamieszcza się co najmniej dwukrotnie, przy czym pierwszy wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, a drugi zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.”,

c)   po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W wyciągu, o którym mowa w ust. 4 i 5, zamieszcza się w szczególności:

1) dane wymienione w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2;

2)   informację o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste;

3)   cenę wywoławczą;

4)   termin i miejsce przetargu;

5)   wysokość wadium;

6)   informację o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu;

7)   dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych właściwego urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Ogłoszenie o przetargu można również zamieścić w prasie.”;

3)   § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym zamieszcza się w szczególności informacje o:

1)   danych wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1-5 i 7-11;

2)   cenie wywoławczej;

3)   obciążeniach nieruchomości;

4)   zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

5)   terminie i miejscu przetargu;

6)   wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia;

7)   sposobie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

8)   skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.”;

4)   w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje, o których mowa w § 13 pkt 1-4, 7 i 8, podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wniosły wadium lub zostały zwolnione z tego obowiązku zgodnie z § 5 oraz zostały dopuszczone do przetargu.”;

5)   § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczonym zamieszcza się w szczególności informacje o:

1)   danych wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1-5 i 7-11;

2)   cenie wywoławczej;

3)   obciążeniach nieruchomości;

4)   zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

5)   możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert;

6)   terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu;

7)   terminie i miejscu części jawnej przetargu;

8)   wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia;

9)   sposobie ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

10)  skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej;

11)  zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.”;

6)   w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom informacje, o których mowa w § 16 pkt 1-4 i 9-11.”;

7)   § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. 1. W ogłoszeniu o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym zamieszcza się w szczególności informacje o:

1)   danych wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1-5 i 7-11;

2)   cenie wywoławczej;

3)   obciążeniach nieruchomości;

4)   zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

5)   terminach przeprowadzonych przetargów;

6)   możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach;

7)   terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań;

8)   terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań;

9)   terminie, miejscu wpłaty oraz o wysokości zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy;

10)  sposobie ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

11)  skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej;

12)  zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

2. Do zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 9, stosuje się przepisy § 4 ust. 2-9 oraz § 5.”;

8)   w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 6, składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.”;

9)   w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący komisji przeprowadzającej rokowania otwiera rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informacje, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1-5 i 10-12.”.

§ 2. W przetargach ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz w rokowaniach ogłoszonych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 829.