ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Dz. U. Nr 195, poz. 1505 oraz z 2011 r. Nr 77, poz. 418) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 3 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,

c) sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,”;

2) w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) członkowie, po jednym przedstawicielu:

a) Ministra Administracji i Cyfryzacji,

b) Ministra Edukacji Narodowej,

c) Ministra Gospodarki,

d) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

e) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

f) Ministra Obrony Narodowej,

g) Ministra Pracy i Polityki Społecznej

h) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

i) Ministra Rozwoju Regionalnego

j) Ministra Skarbu Państwa,

k) Ministra Sportu i Turystyki,

l) Ministra Sprawiedliwości,

m) Ministra Spraw Wewnętrznych,

n) Ministra Spraw Zagranicznych,

o) Ministra Środowiska,

p) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

q) Ministra Zdrowia,

r) Narodowego Banku Polskiego,

s) Komisji Nadzoru Finansowego.”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. W skład Zespołu Roboczego do spraw Administracji Publicznej wchodzą:

1) przewodniczący — przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji;

2) dwaj wiceprzewodniczący:

a) przewodniczący Grupy Zadaniowej do spraw Dostosowania Systemów Informatycznych w Administracji Publicznej,

b) przedstawiciel Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

3) członkowie, po jednym przedstawicielu:

a) Ministra Finansów,

b) Ministra Gospodarki,

c) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

d) Ministra Rozwoju Regionalnego,

e) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

f) Ministra Zdrowia,

g) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

h) Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

i) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Do zadań Zespołu Roboczego do spraw Administracji Publicznej należy w szczególności:

1) identyfikacja niezbędnych działań mających na celu przygotowanie jednostek administracji publicznej do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską, a także opracowanie zasad i harmonogramu ich realizacji;

2) monitorowanie i koordynowanie działań, o których mowa w pkt 1;

3) identyfikacja i monitorowanie potencjalnych zagrożeń związanych z dostosowaniem administracji publicznej do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską.”;

4) w § 13 w ust. 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Ministra Administracji i Cyfryzacji,”;

5) w § 14 w ust. 1 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Ministra Spraw Wewnętrznych,”;

6) w § 15 w ust. 1 w pkt 2 lit. a-c otrzymują brzmienie:

„a) Ministra Administracji i Cyfryzacji,

b) Ministra Finansów,

c) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,”;

7) w § 17 w ust. 1 w pkt 3 lit. a-d otrzymują brzmienie:

„a) Ministra Administracji i Cyfryzacji,

b) Ministra Edukacji Narodowej,

c) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

d) Ministra Skarbu Państwa,”;

8) w § 18 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) stali zastępcy osób wchodzących w skład tych Zespołów, imiennie wyznaczeni przez właściwe podmioty;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.