ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 i Nr 127, poz. 857) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) po lp. 17 dodaje się lp. 17a w brzmieniu:


17a Budowa parkingów i zieleni urządzonej zlokalizowanych między ulicami Marynarki Polskiej, Żaglową i terenem stadionu, obsługujących stadion „Arena Bałtycka” w Gdańsku-Letnicy Gdańsk

2) po lp. 23 dodaje się lp. 23a w brzmieniu:


23a Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia w relacji Kolnik — Gdańsk wraz z obiektami towarzyszącymi województwo pomorskie

3) lp. 44 otrzymuje brzmienie:


44 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” oraz zespołu hotelowego, w tym: zadanie I — etap I — budowa zespołu basenów sportowych i rekreacyjnych, etap II — budowa całorocznego lodowiska, kortów tenisowych oraz sal do squasha; zadanie II — budowa zespołu hotelowego Poznań

4) lp. 49 otrzymuje brzmienie:


49 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu — kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce Poznań

5) po lp. 131 dodaje się lp. 131a w brzmieniu:


131a Centrum Pobytowe Wilcza Wrocław

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.