ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Na podstawie art. 116 ust. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210, poz. 2136 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wojskowy komendant uzupełnień — wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby podlegającej reklamowaniu;”;

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W zawiadomieniach, o których mowa w ust. 1, ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zajmowane stanowisko lub kwalifikacje albo pełnioną funkcję oraz miejsce na adnotacje wojskowego komendanta uzupełnień, a także podpis osoby reklamowanej.”;

3) w § 6 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w tym zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym”;

4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, ujmuje się następujące dane wskazanych w nim osób: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję oraz uzasadnienie konieczności reklamowania, a w odniesieniu do przedsiębiorców, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, również decyzję o nałożeniu obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Dodatkowo wniosek powinien zawierać miejsce na adnotacje wojskowego komendanta uzupełnień oraz podpis osoby reklamowanej.”;

5) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba reklamowana potwierdza fakt uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1, własnoręcznym, czytelnym podpisem na odesłanym przez wojskowego komendanta uzupełnień egzemplarzu zawiadomienia (wniosku).”;

6) w § 13 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.”;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) uchyla się ust. 6,

b) w ust. 17:

— zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek, będących przedsiębiorcami wymienionymi w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1571) oraz:”,

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) w Państwowym Przedsiębiorstwie Użyteczności Publicznej „Poczta Polska”: dyrektorzy oddziałów regionalnych;”,

— pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w „Telekomunikacji Polskiej” S.A.: dyrektorzy regionów.”,

c) w ust. 18:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kierownicy jednostek terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz dyrektorzy zamiejscowych jednostek organizacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej;”,

— w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) Dyrektorzy Urzędów Morskich;

10) Dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej.”;

8) załączniki nr 2—4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r. (poz. 883)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.