ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 paź­dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w mieście stołecznym Warszawa:

1) od godziny 600 dnia 29 kwietnia 2004 r. do godz. 1600 dnia 30 kwietnia 2004 r. na terenie dzielnicy Śródmieście, z wyłączeniem zakładów gastronomicznych;

2) całkowity w dniu 30 kwietnia 2004 r. w godzinach od 600 do 2000 na terenie Parku im. Marszałka Piłsudskiego (Pola Mokotowskie).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.