ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 62, poz. 632 oraz z 2004 r. Nr 281, poz. 2787) w § 1 w pkt 1 po lit. s dodaje się lit. t w brzmieniu:

„t) Międzyzdroje — ruch osobowy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz obywateli państw trzecich będących członkami rodzin obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się statkami wycieczkowymi odbywającymi rejsy do/z portów usytuowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zarejestrowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,”.

§ 2. Morskie przejście graniczne Międzyzdroje będzie funkcjonowało do dnia określonego w decyzji Rady Unii Europejskiej o stosowaniu przez Rzeczpospolitą Polską art. 2 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.