ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się liczbę żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, którzy mogą być powołani w 2014 r. do odbycia lub pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach:

1)   ćwiczeń wojskowych — do 20 000 żołnierzy rezerwy Narodowych Sił Rezerwowych;

2)   ćwiczeń wojskowych — do 200 żołnierzy rezerwy według stanu średniorocznego;

3)   okresowej służby wojskowej — do 50 żołnierzy rezerwy według stanu średniorocznego;

4)   służby przygotowawczej — do 2525 żołnierzy rezerwy według stanu średniorocznego, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej, oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

2. Przez użyte w ust. 1 pkt 2–4 określenie „stan średnioroczny” żołnierzy rezerwy oraz osób należy rozumieć przeciętną liczbę tych żołnierzy oraz osób, odbywających czynną służbę wojskową każdego dnia, przy założeniu równomiernego w skali roku powoływania ich do tej służby i zwalniania z niej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101,1407 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852 i 1355.