ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Na podstawie art. 12 dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. Nr 47, poz. 314, z 1956 r. Nr 7, poz. 43, z 1957 r. Nr 10, poz. 42, z 1980 r. Nr 7, poz. 18, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i z 1990 r. Nr 34, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. Nr 47, poz. 316, z 1970 r. Nr 13, poz. 116, z 1971 r. Nr 13, poz. 128, z 1973 r. Nr 47, poz. 281 i z 1974 r. Nr 22, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16:

a) dotychczasowy tekst oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do wyrobu pieczęci urzędowych gmin, związków komunalnych i sejmików samorządowych zawierających herb gminy lub województwa są upoważnione również wyspecjalizowane podmioty gospodarcze inne niż Mennica Państwowa.”;

2) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Zamówienia na pieczęcie urzędowe kierują do Mennicy Państwowej:

1) organy władzy, naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz wojewodowie – bezpośrednio,

2) inne organy administracji rządowej w zależności od podporządkowania – za pośrednictwem organów naczelnych, centralnych lub wojewódzkich,

3) gminy, związki komunalne i sejmiki samorządowe oraz ich organy – bezpośrednio,

4) sądy, prokuratura, państwowe biura notarialne i komornicy sądowi – za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości,

5) szkoły – za pośrednictwem wojewodów lub innych organów sprawujących nad nimi nadzór,

6) inne jednostki organizacyjne – za pośrednictwem upoważnionych do zamawiania pieczęci urzędowych właściwych im organów państwowych lub samorządowych.”;

3) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

„§ 26a. Przepisy § 19, 20, 25 i 26 dotyczące Mennicy Państwowej stosuje się odpowiednio do innych podmiotów gospodarczych upoważnionych do wyrobu pieczęci, o których mowa w § 16 ust. 2.”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.