ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych

Na podstawie art. 188 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady przydzielania jednostek zmilitaryzowanych ministrom (wojewodom) innym niż określeni w art. 187 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej albo organom obrony cywilnej, a także do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) tryb postępowania w sprawach przydzielania jednostek zmilitaryzowanych organom, o których mowa w pkt 1, oraz Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2) ministrowie — ministrów kierujących działami administracji rządowej, a także organy, o których mowa w art. 22 pkt 1 ustawy;

3) organy obrony cywilnej — Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz terenowe organy obrony cywilnej, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy;

4) inne organy — ministrów i wojewodów innych niż określeni w art. 187 ust. 3 i 4 ustawy;

5) Siły Zbrojne — Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

6) jednostka zmilitaryzowana — objęte militaryzacją przedsiębiorstwo należące do przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem zadań produkcyjnych lub usługowych uzasadniających militaryzację tego przedsiębiorstwa;

7) zestawienie zadań — zestawienie zadań w zakresie militaryzacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 174 ust. 3 ustawy.

§ 3. 1. Jednostki zmilitaryzowane przydzielane do Sił Zbrojnych, organom obrony cywilnej oraz innym organom podlegają pod względem operacyjnym organom, którym zostały przydzielone, przy czym bezpośrednią podległość tych jednostek określa zestawienie zadań.

2. Organy wojskowe, organy obrony cywilnej oraz inne organy, którym przydzielono jednostki zmilitaryzowane, przyjmują je na zaopatrzenie logistyczne i finansowe. W zakresie zaopatrzenia finansowego stanu osobowego przydzielonych jednostek stosuje się przepisy obowiązujące w poszczególnych działach administracji rządowej lub województwach.

3. W zakresie zakwaterowania i wyżywienia jednostek zmilitaryzowa nych mają zastosowanie normy obowiązujące w dziale administracji rządowej lub województwie albo normy określone w przepisach dotyczących żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w czasie wojny. Decyzję w tym zakresie podejmuje organ, któremu przydzielono jednostkę zmilitaryzowaną.

§ 4. 1. Do Sił Zbrojnych mogą być przydzielane jednostki zmilitaryzowane przeznaczone do wykonywania zadań związanych z:

1) produkcją, remontem oraz naprawą uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

2) wykonywaniem przewozów wojskowych oraz logistycznym wsparciem Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił wzmocnienia;

3) zapewnieniem warunków funkcjonowania systemów łączności na potrzeby Sił Zbrojnych;

4) wykonywaniem funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej;

5) organizacją, uruchomieniem i realizacją przepraw promowych dla Sił Zbrojnych oraz sojuszniczych sił wzmocnienia w miejscach i czasie ustalonych przez organy wojskowe;

6) budową, rozbudową i odtwarzaniem infrastruktury wojskowej, w tym rozbudową fortyfikacyjną terenu;

7) prowadzeniem szczególnej ochrony obiektów wojskowych.

2. Potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych realizuje się w pierwszej kolejności.

§ 5. 1. Organom obrony cywilnej mogą być przydzielane jednostki zmilitaryzowane wykonujące zadania wynikające z celów, o których mowa w art. 137 ustawy, polegające w szczególności na ochronie ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowaniu i udzielaniu pomocy poszkodowanym w czasie wojny.

2. Jednostki zmilitaryzowane przydzielane organom obrony cywilnej podlegają Szefowi Obrony Cywilnej Kraju albo terenowemu organowi obrony cywilnej.

§ 6. Innym organom mogą być przydzielane jednostki zmilitaryzowane wykonujące zadania uzasadniające ich militaryzację, z wyłączeniem zadań określonych w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1.

§ 7. 1. Przydzielanie jednostek zmilitaryzowanych następuje na wniosek ministrów i wojewodów, organów obrony cywilnej lub innych organów.

2. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Radę Ministrów, po wyrażeniu opinii przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Ustalenia Rady Ministrów dotyczące przydzielenia jednostek zmilitaryzowanych ujmuje się w zestawieniu zadań.

§ 8. Organy obrony cywilnej oraz inne organy, którym zgodnie z zestawieniem zadań będą podlegały przydzielone jednostki zmilitaryzowane, z chwilą otrzymania wyciągu z tego zestawienia ustalają:

1) zakres przedsięwzięć związanych z przyjęciem przydzielonych jednostek zmilitaryzowanych na zaopatrzenie logistyczne i finansowe oraz organy odpowiedzialne za realizację tych przedsięwzięć;

2) sposób realizacji zadań w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz wypłacania uposażenia osobom pełniącym służbę w przejętych jednostkach zmilitaryzowanych.

§ 9. Przekazanie przydzielonych jednostek zmilitaryzowanych następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół podpisują przedstawiciele organów przekazujących jednostki zmilitaryzowane oraz organów Sił Zbrojnych, organów obrony cywilnej oraz innych organów, którym zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów zostały one przydzielone.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 187, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1368.