ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej 1)

Na podstawie art. 13ha ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółową metodę obliczania maksymalnej stawki opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, za przejazd 1 kilometra drogi krajowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o klasie drogi, należy przez to rozumieć klasę, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 407).

§ 2. Maksymalna stawka opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwanej dalej „opłatą elektroniczną”, obliczana jest odrębnie dla następujących klas dróg krajowych lub ich odcinków, zwanych dalej „drogami krajowymi”:

1) A i S;

2) GP i G.

§ 3. 1. Wysokość maksymalnej stawki opłaty elektronicznej oblicza się na podstawie kosztów:

1) budowy drogi krajowej;

2) finansowych;

3) utrzymania drogi krajowej;

4) remontów drogi krajowej;

5) ochrony oraz zarządzania drogą krajową;

6) poboru opłaty elektronicznej.

2. Koszty budowy drogi krajowej obejmują koszty budowy oraz przebudowy drogi, w tym koszty opracowania programu inwestycji, ekspertyz, studiów, dokumentacji projektowej, nabycia nieruchomości i przygotowania gruntów pod budowę drogi, pomiarów geodezyjnych, prac geologicznych, badań archeologicznych, a także koszty wykonania robót budowlanych, zarządzania tymi robotami, nadzoru inwestorskiego oraz kwotę marży, którą należy wypłacić wykonawcy.

3. Koszty finansowe obejmują wszelkie koszty związane z pozyskiwaniem i obsługą kapitału dłużnego, zwrot z wkładów finansowych udziałowców w przypadku umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm. 3) ), kwoty wydatkowane na ubezpieczenie oraz koszt należnych podatków.

4. Koszty utrzymania drogi krajowej obejmują koszty utrzymania w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy.

5. Koszty remontów drogi krajowej obejmują koszty remontów w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy.

6. Koszty ochrony oraz zarządzania drogą krajową obejmują koszty ochrony w rozumieniu art. 4 pkt 21 ustawy oraz koszty zarządzania, w tym koszty administracyjne.

7. Koszty poboru opłaty elektronicznej obejmują koszty związane z:

1) przygotowaniem, wdrożeniem i budową systemu poboru opłaty elektronicznej;

2) eksploatacją systemu poboru opłaty elektronicznej, w tym koszty utrzymania stanowisk do pobierania opłaty elektronicznej, bieżące koszty eksploatacji, zarządzania i administrowania systemem pobierania opłaty elektronicznej, koszty egzekwowania nieuiszczonej opłaty elektronicznej oraz koszty egzekwowania kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k ustawy.

8. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 7, mogą zostać powiększone o przewidywaną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału lub marżę odzwierciedlającą stopień poniesionego ryzyka.

§ 4. Wysokość maksymalnej stawki opłaty elektronicznej oblicza się według następującego wzoru:

Tmax = [(K(i) – G)/A + K(u) + K(ue) + K(f)] × U(c) / P(p)

gdzie:

Tmax — maksymalna stawka opłaty elektronicznej,

K(i) — koszty budowy lub koszty budowy i remontów drogi krajowej, na której pobiera się opłatę elektroniczną oraz koszty związane z przygotowaniem, wdrożeniem i budową systemu poboru opłaty elektronicznej,

G     — środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wypłacone lub przewidywane do wypłacenia w związku z budową lub przebudową drogi krajowej, na której pobiera się opłatę elektroniczną,

A     — okres amortyzacji drogi krajowej, na której pobiera się opłatę elektroniczną,

K(u) — roczne koszty utrzymania drogi krajowej, na której pobiera się opłatę elektroniczną,

K(ue) — roczne koszty ochrony oraz zarządzania drogą krajową, na której pobiera się opłatę elektroniczną oraz koszty eksploatacji systemu poboru opłaty elektronicznej,

K(f) — roczne koszty finansowe,

U(c) — udział pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy, w ruchu ogółem na drodze krajowej, na której pobiera się opłatę elektroniczną, skorygowany wskaźnikami równoważnymi,

P(p) — roczna praca przewozowa pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy, w przewidywanym okresie użytkowania drogi krajowej (pojazdokilometry).

§ 5. 1. Maksymalną stawkę opłaty elektronicznej ustala się z uwzględnieniem przewidywanego okresu amortyzacji drogi krajowej.

2. Dla dróg krajowych, dla których zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, przewidywany okres amortyzacji drogi krajowej nie może być krótszy niż 20 lat.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 8).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877, Nr 115, poz. 966, Nr 143, poz. 1164, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1776.