ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

Na podstawie art. 67b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc na szkolenia, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 20, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 128, z późn. zm.), na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a tej ustawy, oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170).

§ 2. 1. Udzielanie, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, ulg, o których mowa w § 1, nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy wielkość brutto pomocy, o której mowa w § 1, łącznie z inną pomocą publiczną lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, przekraczałaby na jedno szkolenie równowartość 1 min euro, to taka pomoc stanowi pomoc indywidualną, podlegającą notyfikacji, która może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

§ 3. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielona na szkolenia:

1) specjalistyczne, które obejmują szkolenia teoretyczne i praktyczne, dotyczące bezpośrednio i wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy danego pracownika u wspieranego podmiotu oraz związane ze specyfiką działania tego podmiotu, przez co możliwości wykorzystania zdobytych kwalifikacji u innych przedsiębiorców albo w innych obszarach działalności są ograniczone;

2) ogólne, które obejmują szkolenia teoretyczne i praktyczne, prowadzące do nabycia kwalifikacji, które mogą być wykorzystane nie tylko u wspieranego podmiotu, ale także u innych przedsiębiorców lub w innych obszarach działalności.

§ 4. Podmiot ubiegający się o pomoc, o której mowa w § 1, przedstawia organowi udzielającemu pomocy przejrzystą i szczegółową dokumentację kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 5. 1. Wielkość pomocy, o której mowa w § 1, nie może przekraczać:

1) 35 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą — w przypadku szkoleń specjalistycznych;

2) 60 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą — w przypadku szkoleń ogólnych.

2. Wielkość pomocy, o której mowa w § 1, w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64), nie może przekraczać:

1) 45 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą — w przypadku szkoleń specjalistycznych;

2) 80 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą — w przypadku szkoleń ogólnych.

3. Intensywność pomocy, o których mowa w ust. 1 i 2, zwiększa się o 10 punktów procentowych, jeżeli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w gorszym położeniu w rozumieniu art. 2 lit. g rozporządzenia wymienionego w § 1 ust. 1.

4.  W przypadku gdy pomoc jest przyznawana w sektorze transportu morskiego, może ona osiągnąć intensywność 100 % bez względu na to, czy projekt szkoleniowy dotyczy szkolenia szczególnego, czy też ogólnego, pod następującymi warunkami:

1) osoba szkolona nie jest aktywnym członkiem załogi, lecz jest na statku pracownikiem nieetatowym, oraz

2) szkolenie jest prowadzone na statkach zarejestrowanych w rejestrach Wspólnoty Europejskiej.

5. Jeżeli szkolenie zawiera zarówno elementy szkolenia specjalistycznego, jak i szkolenia ogólnego, które nie mogą zostać wyodrębnione, w celu ustalenia wielkości pomocy, o której mowa w § 1, przyjmuje się maksymalną wielkość pomocy w wysokości określonej dla szkoleń specjalistycznych.

§ 6.1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się:

1) wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie;

2) koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;

3) koszty zakwaterowania osób prowadzących szkolenie;

4) inne koszty bieżące, w tym koszty materiałów i dostaw związanych ze szkoleniem;

5) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia;

6) koszty poradnictwa i doradztwa w zakresie, w jakim dotyczą szkolenia.

2. Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się również koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, z wyłączeniem kosztów ponoszonych w czasie, w którym pracownik wytwarzał towary lub świadczył usługi — do wysokości sumy ogólnej kosztów określonych w ust. 1.

§ 7. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą publiczną lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, jeżeli łączna wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy, określonej w § 5.

§ 8. Rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.

2) Zakres spraw uregulowany rozporządzeniem byt poprzednio uregulowany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia w zakresie niektórych ulg podatkowych (Dz. U. Nr 95, poz. 955), które traci moc z dniem 31 maja 2007 r. na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).