ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm. 1) ), a także w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, z późn. zm. 2) ), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm. 3) ), art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm. 4) ) oraz na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 5) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 155, poz. 1633 i Nr 164, poz. 1715) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) tabela VI otrzymuje brzmienie:

VI. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XV–XIX

7

według odrębnych
przepisów”

2.

Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności

XIV–XVIII

6

3.

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej

XV–XVII

5

4.

Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII–XVII

5

5.

Zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej

XIV–XVI

4

6.

Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII–XVI

4

7.

Komendant posterunku Państwowej Straży Łowieckiej

XII–XV

3

8.

Starszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej

V–XIII

9.

Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej

III–X

10.

Młodszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej

I–VII


b) w tabeli VII część IX otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

6

IX. Kuratoria oświaty

1.

Kurator oświaty

XX–XXI

10

według odrębnych przepisów”

2.

Wicekurator oświaty

XIX–XX

9


c) w tabeli X:

– po lp. 14 dodaje się lp. 14a w brzmieniu:


1

2

3

4

5

6

„14a.

Kierownik filii wojskowego biura emerytalnego

XIV–XVI

5

wyższe

6”


– po lp. 23 dodaje się lp. 23a w brzmieniu:


1

2

3

4

5

6

„23a.

Aprobant

IX–XIV

wyższe średnie

3
5”


d) w tabeli XI tabela A otrzymuje brzmienie:

A. TABELA KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH

Lp.

Stanowisko

Kwota
wynagrodzenia
zasadniczego

Stawka
dodatku
funkcyjnego
do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Zastępca Prezesa,
dyrektor generalny,
dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów,
dyrektor Biura Edukacji Publicznej

3.600–5.400

1.750

wyższe

8”


e) tabela XII otrzymuje brzmienie:

XII. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW RZĄDOWEGO CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Lp.

Stanowisko

Kwota
wynagrodzenia
zasadniczego

Stawka
dodatku
funkcyjnego
do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

7.980

2.400

wyższe

8

2.

Wiceprezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

7.400

2.100

wyższe

5”


f) w tabeli XVI lp. 13 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

6

„13.

Archiwista,
magazynier,
starsza telefonistka,
maszynistka,
teletypistka,
pomoc laboratoryjna,
recepcjonista,
ekspedytor poczty

VII–VIII

średnie

–„


g) po tabeli XVII dodaje się tabelę XVIII w brzmieniu:

XVIII. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY

Lp.

Stanowisko

Kategoria
zaszeregowania

Stawka
dodatku
funkcyjnego
do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Ministerstwo Finansów

1.

Szef ochrony

XI–XIV

5

według odrębnych
przepisów

2.

Zastępca szefa ochrony

X–XII

4

3.

Dowódca zmiany

IX–XI

3

4.

Starszy wartownik – konwojent

VI–IX

5.

Wartownik – konwojent

V–VII

6.

Młodszy wartownik – konwojent

IV–VI

II. Archiwa Państwowe

1.

Szef ochrony

IX–XI

3

według odrębnych
przepisów”

2.

Starszy wartownik – konwojent

VI–IX

3.

Wartownik – konwojent

V–VII

4.

Młodszy wartownik – konwojent

IV–VI


§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. (poz. 306)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.