ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, z 2004 r. Nr 47, poz. 448 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 192) 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje poszczególne składniki wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej, i uwzględnia liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) tabela I otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) w tabeli II:

– lp. 1 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

6

„1.

Zastępca prezydenta m.st. Warszawy

XX–XXII

9

wyższe

6

skarbnik m.st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy), skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

według odrębnych przepisów”


– lp. 7 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

6

„7.

Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminach:

według odrębnych przepisów”

– powyżej 100 tys. mieszkańców,

XIX–XXI

8

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

XVIII–XX

8

– do 15 tys. mieszkańców

XVII–XIX

7


– lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4

5

6

„9.

Zastępca skarbnika:
– m.st. Warszawy,
– miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

XVIII–XXI

7

wyższe
średnie

3
6

10.

Zastępca skarbnika gminy w gminach:

wyższe
średnie

3
6”

– powyżej 100 tys. mieszkańców,

XVI–XIX

6

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

XV–XVIII

6

– do 15 tys. mieszkańców

XV–XVII

5


– lp. 12 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

6

„12.

Główny księgowy związku

XVIII–XIX

6

według odrębnych przepisów”


c) w tabeli IV lp. 2 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

6

„2.

Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie:

według odrębnych przepisów”

– powyżej 120 tys. mieszkańców,

XIX–XX

8

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

XVIII–XIX

7

– do 60 tys. mieszkańców

XVII–XVIII

6


d) w tabeli V lp. 2 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

6

„2.

Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie:

według odrębnych przepisów”

– powyżej 2 mln mieszkańców,

XIX–XXII

9

– do 2 mln mieszkańców

XVIII–XXI

8


e) w tabeli VI lp. 1 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

6

„1.

Naczelnik wydziału (jednostki równorzędnej), rzecznik prasowy

XV–XVIII

7

wyższe

5

główny księgowy, audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów”


§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. (poz. 309)

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 192.

2)  Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. akt K 25/04 (Dz. U. Nr 23, poz. 192) § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, z późn. zm.) w zakresie, w jakim ustala on tabele wymagań kwalifikacyjnych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do tego rozporządzenia, jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i traci moc z dniem 31 lipca 2005 r.