ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708, z późn. zm. 2) ) 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje poszczególne składniki wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej, i uwzględnia liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w Tabeli stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników:

a) w części I:

– lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4

5

6

„2.

Zastępca głównego księgowego w wielobranżowym zakładzie (jednostce)

XIV–XVIII

8

wyższe

3

średnie

6

3.

Zastępca głównego księgowego w zakładzie (jednostce)

XIV–XVII

6

wyższe

3

średnie

6”


– po lp. 4 dodaje się lp. 4a w brzmieniu:


1

2

3

4

5

6

„4a.

Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

XII–XVII

6

według odrębnych przepisów”


– po lp. 6 dodaje się lp. 6a:


1

2

3

4

5

6

„6a.

Starszy inspektor wojewódzki

XIV–XVI

5

wyższe

4”


– lp. 7 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

6

„7.

Zastępca głównego księgowego w gospodarstwie pomocniczym

XIII–XVI

5

wyższe

2

średnie

4”


– po lp. 9 dodaje się lp. 9a w brzmieniu:


1

2

3

4

5

6

„9a.

Inspektor wojewódzki

XIII–XV

4

wyższe

4”


– po lp. 11 dodaje się lp. 11a w brzmieniu:


1

2

3

4

5

6

„11a.

Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

X–XV

według odrębnych przepisów”


– po lp. 12 dodaje się lp. 12a i 12b w brzmieniu:


1

2

3

4

5

6

„12a.

Starszy inspektor powiatowy

XI–XIV

3

szkoła pomaturalna

4

12b.

Inspektor powiatowy

X–XIII

3

średnie

5”


– po lp. 13 dodaje się lp. 13a w brzmieniu:


1

2

3

4

5

6

„13a.

Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

IX–XIV

według odrębnych przepisów”


– po lp. 15 dodaje się lp. 15a w brzmieniu:


1

2

3

4

5

6

„15a.

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

IX–XIII

według odrębnych przepisów”


– lp. 22 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

6

„22.

Kierownik biblioteki

X–XII

3

jak dla stanowiska bibliotekarza

kierownik: świetlicy, klubu

średnie

4”


b) część II otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do czwartego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane w warunkach narażenia na działanie substancji, czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym i prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 4) ).”.

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. (poz. 308)

Załącznik nr 2

URZĘDY PRACY1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 192.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 34, poz. 393, z 2002 r. Nr 210, poz. 1785, z 2004 r. Nr 47, poz. 447 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 192.

3)  Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. akt K 25/04 (Dz. U. Nr 23, poz. 192) § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708, z późn. zm.) w zakresie, w jakim ustala on tabelę wymagań kwalifikacyjnych kierowników i zastępców kierowników, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.), stanowiącą załącznik nr 1 do tego rozporządzenia, oraz § 3 ust. 1 pkt 4 wymienionego rozporządzenia w zakresie, w jakim ustala on tabele wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiące załącznik nr 4 do tego rozporządzenia, są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i tracą moc z dniem 31 lipca 2005 r.

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.