ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego

Na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) 2) sposób i terminy przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od podatników, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, zwanych dalej „podatnikami”, w części, w jakiej wpływy te przeznacza się na Fundusz Strefowy;

2) wzór informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełniania, terminu i miejsca składania.

§ 2. 1. 3) Naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego dla danego podatnika, po otrzymaniu pierwszej informacji składanej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1 oraz dokonaniu przez podatnika, w terminach określonych ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. 4) ) lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm. 5) ), wpłat podatku dochodowego, powiadamia pisemnie Bank Gospodarstwa Krajowego o otrzymaniu tej informacji oraz o dokonaniu tych wpłat, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od naczelnika urzędu skarbowego wyodrębnia na rachunku Funduszu Strefowego rachunek dla danego podatnika oraz informuje pisemnie naczelnika urzędu skarbowego o numerze tego rachunku.

3. 6) Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, po otrzymaniu od Banku Gospodarstwa Krajowego numeru rachunku, o którym mowa w ust. 2, przekazuje na ten rachunek środki pochodzące z tytułu wpłat na podatek dochodowy, w wysokości określonej w art. 7 ust. 2 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1, odpowiednio w terminach i trybie określonych w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

§ 3. 1. 7) Informacja, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1, składa się z:

1)  części A — SSE/A Wykaz udziałów w spółkach;

2)  części B — SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;

3)  części C — SSE-R/A Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

3. (uchylony). 8)

4. 9) Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, składając deklarację o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w terminach określonych ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dołączają do tej deklaracji informację, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1.

§ 4. W przypadku zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, ostatnio właściwy naczelnik urzędu skarbowego, dokonujący czynności, o których mowa w § 2, powiadamia pisemnie o tej zmianie Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie właściwości.

§ 5. 10) 1. Rozliczenia wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega przekazaniu do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym upływa termin złożenia deklaracji.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 11) .

1)   1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 iNr273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 296, poz. 1753), które weszło w życie z dniem 15 stycznia 2012 r.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21.

5)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 362, 596, 769,1010, 1342,1448 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21 i 613.

6)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8)   Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 marca 2005 r.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.