ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w czerwcu lub w lipcu 2013 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wykaz gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w czerwcu lub w lipcu 2013 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi, zwanych dalej „gminami poszkodowanymi”;

2)   rodzaje rozwiązań stosowanych w gminach poszkodowanych;

3)   okresy stosowania lub terminy na dokonanie określonych czynności w zakresie rozwiązań stosowanych w gminach poszkodowanych.

§ 2. Wykaz gmin poszkodowanych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Na terenie gmin poszkodowanych stosuje się rozwiązania określone w art. 6-9, art. 11-15, art. 17-30, art. 33-36 oraz art. 39 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4. Na terenie gmin objętych wykazem gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w czerwcu lub w lipcu 2013 r. w przypadku zastosowania:

1)   art. 6 ustawy — okres, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2014 r.;

2)   art. 7 ustawy — termin ustala się do dnia 30 czerwca 2014 r.;

3)   art. 11-15 ustawy — termin ustala się do dnia 30 czerwca 2014 r.;

4)   art. 17 ustawy — termin, o którym mowa w ust. 2, ustala się do dnia 31 marca 2014 r.;

5)   art. 18 ustawy — termin, o którym mowa w ust. 3, ustala się do dnia 31 marca 2014 r.;

6)   art. 19 ustawy:

a)   okres, o którym mowa w ust. 1, ustala się od dnia 2 czerwca 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r.,

b)   termin, o którym mowa w ust. 4, ustala się do dnia 31 lipca 2013 r.,

c)   dzień, o którym mowa w ust. 4, określa się na dzień 1 sierpnia 2013 r.;

7)   art. 23 ustawy — okres, o którym mowa w ust. 2, ustala się od dnia wystąpienia powodzi do dnia 31 grudnia 2013 r.;

8)   art. 26 ustawy — kredytobiorca składa wniosek w terminie do dnia 31 marca 2014 r.;

9)   art. 27 ustawy:

a)   okres ustala się od dnia 2 czerwca 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r.,

b)   termin ustala się do dnia 31 marca 2014 r.;

10)  art. 28 ustawy — termin, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się do dnia 30 września 2014 r.;

11)  art. 29 ustawy — okres ustala się od dnia wejścia rozporządzenia w życie do dnia 31 marca2014 r.;

12)  art. 33 ustawy — okres, o którym mowa w ust. 3, ustala się od dnia wystąpienia powodzi do dnia 30 czerwca 2014 r.;

13)  art. 36 ustawy:

a)   okres, o którym mowa w ust. 1, ustala się od dnia wystąpienia powodzi do dnia 31 grudnia 2013 r.,

b)   termin, o którym mowa w ust. 1, ustala się do dnia 15 stycznia 2014 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.