ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 777) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 oraz z 2009 r. Nr 220, poz. 1721) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w IV tabeli w części H „w samorządowych jednostkach organizacyjnych” wprowadza się następujące zmiany:

1) w I części „Wszystkie jednostki” w grupie:

a) „Stanowiska kierownicze urzędnicze”:

— lp. 7 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5
7 Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania XII wyższe2) 5

— lp. 9 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5
9 Zastępca: naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), kierownika Biura Strefy Płatnego Parkowania X wyższe2) 4

b) „Stanowiska pomocnicze i obsługi”:

— lp. 46 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5
46 Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne), konserwator, robotnik wykwalifikowany V średnie zawodowe
zasadnicze zawodowe5)

— po lp. 64 dodaje się lp. 64a w brzmieniu:


1

2

3

4

5
64a Psycholog XIV według odrębnych przepisów
logopeda wyższe2)

2) w II części „Urzędy pracy” lp. 12 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5
12 Referent ds.: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji VII średnie

3) w III części „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej” w grupie „Stanowiska pomocnicze i obsługi”:

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5
3 Starszy wychowawca-koordynator XVI według odrębnych przepisów 5
psycholog
pedagog 3

b) lp. 18 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5
18 Starszy pracownik socjalny XII według odrębnych przepisów 5
starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej dyplom w zawodzie
starszy opiekun osoby starszej

c) lp. 24 i 25 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4

5
24 Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej XI dyplom w zawodzie
starszy opiekun średnie3) 5
szkoła asystentek medycznych
opiekun osoby starszej dyplom w zawodzie
25 Pielęgniarka, położna XI według odrębnych przepisów
starszy dietetyk średnie medyczne 1
starsza opiekunka środowiskowa, starszy opiekun medyczny dyplom w zawodzie 5
starszy instruktor terapii średnie i kurs specjalistyczny

d) lp. 28 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5
28 Masażysta X szkoła masażystów
opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny dyplom w zawodzie

e) lp. 31 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5
31 Instruktor terapii VII średnie i kurs specjalistyczny
sanitariusz podstawowe, kurs

specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny


4) dodaje się część XXV „Żłobki i kluby dziecięce” w brzmieniu:


1

2

3

4

5
XXV. Żłobki i kluby dziecięce
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Dyrektor: zespołu żłobków, klubów dziecięcych XIX według odrębnych przepisów
2 Dyrektor żłobka, kierownik klubu dziecięcego XVIII
Stanowiska pomocnicze obsługi
1 Starsza: pielęgniarka, położna, starszy opiekun VIII według odrębnych przepisów
Starszy: terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk wyższe2)
średnie3)
— 3
2 Pielęgniarka, położna, opiekun VI według odrębnych przepisów
Terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk średnie3)
3 Młodszy opiekun V według odrębnych przepisów

§ 2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.