ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

PROGRAM ZWALCZANIA CHOROBY AUJESZKYEGO U ŚWIŃ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Załączniki do Programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego