ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. (poz. 1567)

NARODOWY PLAN ROZWOJU

2004–2006

Spis treści:

WSTĘP

I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ

1. Informacje ogólne

2. Dynamika i struktura gospodarki

3. Finanse

4. Przemysł

5. Rolnictwo i rybołówstwo

6. Sektor usług

7. Główne czynniki prorozwojowe

8. Podstawowe problemy społeczne

9. Instytucjonalne wspieranie rozwoju gospodarki

10. Infrastruktura transportu

11. Sieć osadnicza

12. Środowisko przyrodnicze

13. Zróżnicowania regionalne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego

14. Podsumowanie – identyfikacja głównych problemów rozwoju Polski

15. Prognoza rozwoju polskiej gospodarki do 2006 r.

II. OCENA NARODOWEGO PLANU ROZWOJU NA LATA 2004–2006

1. Ocena szacunkowa – przed rozpoczęciem realizacji NPR (ocena ex-ante)

III. KIERUNKI I EFEKTY POLITYKI REGIONALNEJ ORAZ STRUKTURALNEJ W POLSCE W LATACH 1990–2003

1. Zarys tendencji w latach 1990–1999

2. Kierunki i efekty pomocy strukturalnej w latach 2000–2003

3. Kierunki i efekty polityki regionalnej realizowanej w latach 2000–2003 ze środków krajowych

IV. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO KRAJU

1. Konkurencyjność gospodarki polskiej u progu wdrażania Narodowego Planu Rozwoju

2. Cel Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006

3. Strategia przezwyciężania słabych stron i wykorzystania szans

4. Kierunki rozwoju Narodowego Planu Rozwoju/Osie rozwoju

V. SPÓJNOŚĆ Z POLITYKĄ WSPÓLNOTY ORAZ Z DOKUMENTAMI PROGRAMOWYMI POLSKI I REGIONÓW

1. Spójność z politykami Wspólnoty

2. Spójność z politykami krajowymi i regionalnymi

VI. ZARYS PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I REALIZOWANYCH W ICH RAMACH DZIAŁAŃ

VII. ZARYS PROGRAMÓW INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH

VIII. ZARYS KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH

IX. KIERUNKI INTERWENCJI FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

1. Środowisko

2. Transport

X. FINANSOWANIE

1. Szacunkowy plan finansowy

2. Weryfikacja zasady dodatkowości ex-ante

3. Kryteria wyboru beneficjentów, którzy mogą uzyskać dofinansowanie wkładu własnego w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach programów

XI. SYSTEM REALIZACJI

1. Uwagi ogólne

2. Zarządzanie

3. Zarządzanie finansowe oraz kontrola

4. Monitorowanie

5. Ocena (ewaluacja)

6. Partnerstwo

6.1. Konsultacje społeczne Narodowego Planu Rozwoju

7. Sprawozdania i promocja

8. Plan działań w zakresie informacji i promocji Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF Communication Action Plan)

ANEKSY

I. Wskaźniki dla Narodowego Planu Rozwoju

SPIS TABEL I WYKRESÓW