ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie stawek płatności dla producentów ziemniaków skrobiowych oraz terminu ich wypłaty 1)

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stawki płatności dla producenta rolnego w rozumieniu przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, dostarczającego na podstawie umowy kontraktacji producentowi skrobi ziemniaczanej ziemniaki skrobiowe, zostały określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Płatności, o których mowa w § 1, są wypłacane w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o ich wypłatę w Agencji Rynku Rolnego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

– rozporządzenia 2235/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 1868/94 w odniesieniu do skrobi ziemniaczanej (Dz. Urz. UE L 339 z 24.12.2003),

– rozporządzenia 2236/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1868/94 ustanawiającego system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (Dz. Urz. UE L 339 z 24.12.2003).