ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Na podstawie art. 116 ust. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

2) szczegółowy wykaz kwalifikacji lub stanowisk, których posiadanie lub zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu;

3) wzory zawiadomień i wniosku w sprawie reklamowania.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Siły Zbrojne – Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wojskowy komendant uzupełnień — wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby podlegającej reklamowaniu;

4) pracodawca – kierowników urzędów państwowych lub urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, pracodawców lub inne podmioty uprawnione do zatrudnienia lub nawiązania stosunku służbowego w stosunku do osób, o których mowa w art. 116 ust. 4 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 ustawy.

§ 3. Szczegółowy wykaz stanowisk wskazanych w art. 116 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy, których zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz pracodawcy, w ramach reklamowania z urzędu, sporządzają zawiadomienia (imienne wykazy osób) i przesyłają je do wojskowego komendanta uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie.

2. Zawiadomienia sporządza się w dwóch egzemplarzach.

3. W zawiadomieniach, o których mowa w ust. 1, ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zajmowane stanowisko lub kwalifikacje albo pełnioną funkcję oraz miejsce na adnotacje wojskowego komendanta uzupełnień, a także podpis osoby reklamowanej.

4. Osoby zajmujące stanowiska organów administracji publicznej, w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 2) ), wykonują czynności, o których mowa w ust. 1, we własnym imieniu.

5. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Wojskowy komendant uzupełnień, na podstawie zawiadomień, o których mowa w § 4 ust. 1, i w oparciu o dane zawarte w ewidencji wojskowej:

1) zwalnia osoby ujęte w zawiadomieniu z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

2) informuje podmioty wskazane w § 4 ust. 1 i 4 o dokonanym reklamowaniu, przesyłając im jeden egzemplarz zawiadomienia wraz z adnotacją o reklamowaniu.

§ 6. 1. Reklamowanie na wniosek może być prowadzone w stosunku do osób zatrudnionych w:

1) urzędach państwowych lub samorządowych oraz Narodowym Banku Polskim,

2) przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w tym zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki,

3) jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,

4) jednostkach organizacyjnych:

a) podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych,

b) podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister Sprawiedliwości pełni funkcję organu założycielskiego,

c) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,

d) Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

5) publicznych zakładach opieki zdrowotnej,

6) przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

– jeżeli nie ma możliwości obsadzenia zajmowanych przez nie stanowisk (funkcji) osobami niepodlegającymi obowiązkowi pełnienia czynnej służby wojskowej i nieposiadającymi nadanego przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego.

2. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny reklamowanie na wniosek może być prowadzone w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową po 30 dniach od dnia ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny, nie wcześniej jednak niż po 30 dniach od dnia powołania ich do czynnej służby wojskowej.

§ 7. 1. Pracodawca będący podmiotem wskazanym w art. 116 ust. 6 ustawy, w ramach reklamowania na wniosek, sporządza pisemny wniosek, wskazując w nim imiennie osoby spełniające warunki, o których mowa w § 6 ust. 1, i przesyła go wojskowemu komendantowi uzupełnień.

2. Wniosek sporządza się w dwóch egzemplarzach.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, ujmuje się następujące dane wskazanych w nim osób: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję oraz uzasadnienie konieczności reklamowania, a w odniesieniu do przedsiębiorców, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, również decyzję o nałożeniu obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Dodatkowo wniosek powinien zawierać miejsce na adnotacje wojskowego komendanta uzupełnień oraz podpis osoby reklamowanej.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Wojskowy komendant uzupełnień na podstawie wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz w oparciu o dane zawarte w ewidencji wojskowej:

1) zwalnia osobę ujętą we wniosku z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny albo

2) odmawia reklamowania osoby ujętej we wniosku.

2. Wojskowy komendant uzupełnień:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, informuje pracodawcę o reklamowaniu, przesyłając mu jeden egzemplarz wniosku z adnotacją o reklamowaniu określonej osoby lub osób;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przesyła pracodawcy decyzję o odmowie reklamowania.

§ 9. 1. W przypadku reklamowania na wniosek dotyczącego żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny pracodawca przesyła wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 1, wojskowemu komendantowi uzupełnień. Dane zawarte we wniosku, dotyczące żołnierza, mogą nie uwzględniać zmian powstałych po powołaniu go do czynnej służby wojskowej.

2. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przesyła go dowódcy jednostki wojskowej, której ewidencją żołnierz jest objęty.

3. Dowódca jednostki wojskowej, na podstawie wniosku oraz w oparciu o dane zawarte w ewidencji wojskowej:

1) zwalnia żołnierza wskazanego we wniosku z czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny albo

2) odmawia reklamowania żołnierza wskazanego we wniosku.

4. Dowódca jednostki wojskowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, informuje pracodawcę o reklamowaniu, przesyłając mu jeden egzemplarz wniosku z adnotacją o reklamowaniu żołnierza;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przesyła pracodawcy decyzję o odmowie reklamowania.

§ 10. Wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej może odmówić reklamowania na wniosek odpowiednio żołnierza rezerwy albo żołnierza w czynnej służbie wojskowej, jeżeli zwolnienie tego żołnierza z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny spowodowałoby niemożliwe do uzupełnienia braki w stanie osobowym Sił Zbrojnych, obniżyłoby zdolność bojową jednostki wojskowej albo gdy Siły Zbrojne poniosły nakłady na uzyskanie przez tego żołnierza kwalifikacji specjalistycznych przydatnych w Siłach Zbrojnych lub nie zostały spełnione przesłanki wskazane w § 6 ust. 1.

§ 11. 1. Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz pracodawcy niezwłocznie informują zainteresowane osoby o ich reklamowaniu.

2. Osoba reklamowana potwierdza fakt uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1, własnoręcznym, czytelnym podpisem na odesłanym przez wojskowego komendanta uzupełnień egzemplarzu zawiadomienia (wniosku).

§ 12. Dokonane reklamowanie na wniosek wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej może uchylić:

1) na wniosek pracodawcy;

2) z urzędu, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę reklamowania na wniosek.

§ 13. 1. Osoby reklamowane powiadamiają wojskowego komendanta uzupełnień o wszelkich okolicznościach mających wpływ na to reklamowanie, a w szczególności o:

1) wygaśnięciu lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;

2) zaprzestaniu zajmowania dotychczasowego stanowiska lub pełnienia dotychczasowej funkcji;

3) rozwiązaniu stosunku pracy;

4) zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

2. O okolicznościach, o których mowa w ust. 1, osoby reklamowane powiadamiają wojskowego komendanta uzupełnień w terminie 30 dni od dnia ich powstania, przedstawiając do wglądu stosowne dokumenty.

3. Osoby reklamowane będące żołnierzami rezerwy spełniają obowiązek wskazany w ust. 1 pkt 4 przez dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy.

4. Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz pracodawcy informują osoby reklamowane o obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

§ 14. 1. Organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie na wniosek zawiadamiają niezwłocznie wojskowego komendanta uzupełnień o ustaniu przyczyn reklamowania.

2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. 1. Reklamowanie na wniosek, dokonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowuje ważność, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

2. Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz pracodawcy, w terminie do dnia 31 października 2004 r., prześlą do wojskowych komendantów uzupełnień odpowiednio zawiadomienia, o których mowa w § 4 ust. 1, lub wnioski, o których mowa w § 7 ust. 1, w stosunku do osób podlegających reklamowaniu.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. (poz. 2136)

Załącznik 2 Wzór — Zawiadomienie

Załącznik 3 Wzór — Wniosek

Załącznik 4 Wzór — Zawiadomienie1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1993 r. w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 29, poz. 134 i Nr 66, poz. 311, z 1998 r. Nr 143, poz. 917, z 1999 r. Nr 96, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 115, poz. 997), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).