ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres przekazywanych przez przedsiębiorcę:

a) dokumentów i materiałów dotyczących sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej, zasad jego organizacji i sposobu finansowania, przedstawiających sposób wykonania obowiązków określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą”,

b) informacji zawierającej szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorcy, jego organizacji oraz prowadzonej działalności gospodarczej, zwanej dalej „informacją”;

2) wzór formularza informacji.

§ 2. 1. Przedsiębiorca przekazuje organowi publicznemu, który udzielił mu praw specjalnych, praw wyłącznych lub powierzył realizację usług w ogólnym interesie gospodarczym, następujące dokumenty i materiały, uwzględniające aktualny stan faktyczny:

1) akt założycielski przedsiębiorcy, wraz z jego zmianami;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

3) sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 1) );

4) sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z odrębnych przepisów;

5) dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w części dotyczącej określenia sposobu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;

6) opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, o ile podlega ono badaniu zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Do dokumentów i materiałów, o których mowa w ust. 1, dołącza się informację zawierającą następujące dane:

1) firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON;

4) klasę rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

5) formę prawną przedsiębiorcy;

6) opis działalności gospodarczej, której dotyczą prawa specjalne, prawa wyłączne lub powierzone do realizacji usługi;

7) wielkość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w każdym z kolejnych dwóch lat obrotowych, poprzedzających ostatni rok obrotowy;

8) wielkość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do której należy przedsiębiorca, z wyłączeniem wzajemnych transakcji pomiędzy przedsiębiorcami grupy, w każdym z kolejnych dwóch lat obrotowych poprzedzających ostatni rok obrotowy;

9) strukturę sprzedaży według rynków oraz według poszczególnych grup wyrobów i usług w ostatnim roku obrotowym;

10) strukturę własności przedsiębiorcy;

11) strukturę organizacyjną przedsiębiorcy ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której jest prowadzona działalność gospodarcza, której dotyczą prawa specjalne, prawa wyłączne lub powierzone do realizacji usługi, wraz z opisem innych rodzajów działalności gospodarczej prowadzonych w tej samej komórce organizacyjnej oraz sposobu zapewnienia przejrzystości;

12) źródła finansowania działalności gospodarczej, której dotyczą prawa specjalne, prawa wyłączne lub powierzone do realizacji usługi:

a) dane o przychodach uzyskanych z działalności gospodarczej, której dotyczą prawa specjalne, prawa wyłączne lub powierzone do realizacji usługi,

b) inne źródła finansowania działalności gospodarczej, której dotyczą prawa specjalne, prawa wyłączne lub powierzone do realizacji usługi, w tym dane o uzyskanych w związku z tą działalnością przysporzeniach ze środków publicznych, obejmujące w szczególności wskazanie:

— nazwy, siedziby i adresu podmiotu, który dokonał przysporzenia ze środków publicznych,

— podstawy prawnej dokonanego przysporzenia ze środków publicznych,

— wartości i formy przysporzenia ze środków publicznych oraz okresu, na jaki to przysporzenie zostało dokonane,

— przeznaczenia przysporzenia ze środków publicznych;

13) zestawienie poniesionych kosztów związanych z działalnością gospodarczą, której dotyczą prawa specjalne, prawa wyłączne lub powierzone do realizacji usługi;

14) syntetyczny opis metod przyjętych przy przypisywaniu kosztów i przychodów do różnych rodzajów działalności prowadzonych przez danego przedsiębiorcę, z uwzględnieniem struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz następujących kategorii kosztów:

a) kosztów, które mogą być bezpośrednio przypisane do konkretnego rodzaju działalności,

b) kosztów, które nie mogą być bezpośrednio przypisane do konkretnego rodzaju działalności.

§ 3. 1. Dokumenty i materiały przekazuje się w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.

2.  Przedsiębiorca nie przekazuje dokumentów i materiałów w przypadku, gdy zostały one przekazane organowi publicznemu, który udzielił mu praw specjalnych, praw wyłącznych lub powierzył realizację usług w ogólnym interesie gospodarczym:

1) na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy lub przepisów odrębnych, lub

2) w poprzednim roku i uwzględniają aktualny stan faktyczny na dzień, w którym następuje przekazanie dokumentów i materiałów w danym roku, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy.

3. Informację przekazuje się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.