ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego 1)

Na podstawie art. 62j ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawie udzielania zezwolenia na:

a) wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego,

b) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego z państwa trzeciego,

c) tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, przemieszczanych między państwami trzecimi, w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest pierwszym państwem członkowskim;

2) tryb postępowania w sprawie udzielania zgody na:

a) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego z państwa członkowskiego,

b) tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego w przypadku innym niż określony w art. 62c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”;

3) dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia oraz do wniosku o wydanie zgody;

4) czynności, jakich dopełniają podmioty zaangażowane w przemieszczenie i Prezes Państwowej Agencji Atomistyki po przeprowadzeniu przemieszczenia.

§ 2. 1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej „Prezesem Agencji”, w przypadku otrzymania wniosku o wydanie zezwolenia, po sprawdzeniu, czy wniosek spełnia wymogi określone przez Komisję Europejską w dokumencie standardowym, o którym mowa w art. 62f ust. 1 ustawy, przesyła poprawnie wypełniony wniosek właściwemu organowi państwa członkowskiego będącego państwem tranzytu, a w przypadku przemieszczenia, o którym mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 ustawy, także właściwemu organowi państwa przeznaczenia.

2. W przypadku wystąpienia przez właściwy organ państwa, o którym mowa w ust. 1, do Prezesa Agencji o uzupełnienie wniosku o wydanie zezwolenia. Prezes Agencji zwraca się do podmiotu, od którego otrzymał wniosek o uzupełnienie wniosku w terminie przez siebie określonym, a następnie przesyła uzupełniony wniosek właściwemu organowi, który wystąpił o uzupełnienie wniosku.

§ 3. Prezes Agencji wydaje zezwolenie niezwłocznie po:

1) powiadomieniu go przez właściwy organ państwa członkowskiego będącego państwem tranzytu lub właściwy organ państwa przeznaczenia o wydaniu zgody albo

2) upływie terminów wyznaczonych przez Prezesa Agencji w dokumencie standardowym, o którym mowa w art. 62f ust. 1 ustawy, dla właściwego organu państwa członkowskiego będącego państwem tranzytu lub państwa członkowskiego będącego państwem przeznaczenia na podjęcie decyzji w przedmiocie wydania zgody.

§ 4. W przypadku wydania zezwolenia Prezes Agencji niezwłocznie informuje o tym właściwe organy innych państw zaangażowanych w przemieszczenie.

§ 5. 1. Prezes Agencji, w przypadku otrzymania wniosku o wydanie zgody, po sprawdzeniu, czy wniosek spełnia wymogi określone przez Komisję Europejską w dokumencie standardowym, o którym mowa w art. 62f ust. 1 ustawy, przesyła w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku:

1) właściwemu organowi, od którego otrzymał wniosek, potwierdzenie otrzymania wniosku;

2) właściwym organom innych państw zaangażowanych w przemieszczenie kopię tego potwierdzenia.

2. W przypadku gdy wniosek nie został wypełniony poprawnie. Prezes Agencji w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa właściwy organ, od którego otrzymał wniosek, do uzupełnienia wniosku i informuje o tym wezwaniu właściwe organy innych państw zaangażowanych w przemieszczenie.

3. W terminie 10 dni od dnia otrzymania uzupełnionego wniosku Prezes Agencji przesyła:

1) właściwemu organowi, od którego otrzymał wniosek, potwierdzenie otrzymania wniosku;

2) właściwym organom innych państw zaangażowanych w przemieszczenie kopię potwierdzenia otrzymania wniosku.

§ 6. 1. Prezes Agencji w terminie 2 miesięcy od dnia potwierdzenia otrzymania wniosku zawiadamia właściwy organ, od którego otrzymał wniosek, o wydaniu zgody, odmowie wydania zgody albo o warunkach, od których spełnienia uzależnia wydanie zgody.

2. Prezes Agencji może wystąpić o przedłużenie, nie więcej niż o miesiąc, terminu do dokonania czynności, o której mowa w ust. 1, do organu, od którego otrzymał wniosek.

§ 7. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się, w przypadku przemieszczenia, o którym mowa w:

1) art. 62c ust. 1 pkt 1 ustawy — zobowiązanie, o którym mowa w art. 62c ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy;

2) art. 62c ust. 1 pkt 2 ustawy— umowę, o której mowa w art. 62c ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 lit. a ustawy;

3) art. 62c ust. 1 pkt 3 ustawy— umowę, o której mowa w art. 62c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.

§ 8. Do wniosku o wydanie zgody na dokonanie przemieszczenia, o którym mowa w art. 62d ust. 1 pkt 1 ustawy, dołącza się umowę, o której mowa w art. 62c ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 lit. a ustawy.

§ 9. 1. Po przeprowadzeniu:

1) przemieszczenia, o którym mowa w art. 62c ust. 1 pkt 2 lub art. 62d ust. 1 pkt 1 ustawy, odbiorca przesyła Prezesowi Agencji potwierdzenie otrzymania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego w terminie 15 dni od dnia zakończenia przemieszczenia;

2) przemieszczenia, o którym mowa w art. 62c ust. 1 pkt 3 ustawy, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za organizację przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powiadamia Prezesa Agencji, w terminie 15 dni od dnia zakończenia przemieszczenia, o tym, że odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe dotarły do odbiorcy, wskazując urząd celny, przez który odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe opuściły terytorium Unii Europejskiej;

3) przemieszczenia polegającego na wywozie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) do państwa członkowskiego. Prezes Agencji przesyła posiadaczowi, od którego odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe zostały wywiezione, potwierdzenie ich otrzymania wystawione przez odbiorcę tych odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego,

b) do państwa trzeciego, posiadacz, od którego odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe zostały wywiezione, powiadamia Prezesa Agencji o tym, że odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe dotarły do odbiorcy, w terminie 15 dni od dnia zakończenia przemieszczenia, wskazując urząd celny, przez który odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe opuściły terytorium Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Prezes Agencji przesyła kopię potwierdzenia otrzymania przez odbiorcę odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego właściwym organom państwa pochodzenia oraz państw tranzytu.

3. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 lit. b, dołącza się potwierdzenie otrzymania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego wystawione przez odbiorcę i wskazujące urząd celny, przez który zostały one wwiezione do państwa przeznaczenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2008 r.


1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2006/117/EURATOM z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru oraz kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. Urz. UE L 337 z 05.12.2006, str. 21).