ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu 1)

Na podstawie art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 186, poz. 1921) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) po pkt 9 dodaje się pkt 9a–9c w brzmieniu:

„9a) Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276);

9b) Kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 3) );

9c) Kodeksie cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. 4) );”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rozporządzeniu o raportach bieżących i okresowych – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463);”,

c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:

„10a) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318);

10b) rozporządzeniu 1606/2002 – rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002 r.);”,

d) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty utworzony na podstawie ustawy o funduszach oraz fundusz inwestycyjny utworzony na podstawie przepisów państwa będącego członkiem OECD;”,

e) pkt 34–36 otrzymują brzmienie:

„34) jednostce dominującej – rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych – w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości;

35) znaczącym inwestorze – rozumie się przez to znaczącego inwestora w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych – w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości;

36) jednostce zależnej – rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych – w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości;”,

f) pkt 39–43 otrzymują brzmienie:

„39) jednostce współzależnej – rozumie się przez to jednostkę współzależną w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych – w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości;

40) jednostce stowarzyszonej – rozumie się przez to jednostkę stowarzyszoną w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych – w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości;

41) jednostkach podporządkowanych – rozumie się przez to jednostki podporządkowane w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych – w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości;

42) jednostkach powiązanych – rozumie się przez to jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych – w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości;

43) grupie kapitałowej – rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów zagranicznych – w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości;”,

g) w pkt 45 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) osoby mające istotny wpływ na działalność emitenta, w szczególności na decyzje inwestycyjne, w tym: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, prokurenta, kuratora, członka zarządu komisarycznego lub prokurenta towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego emitentem, likwidatora, a także osoby podejmujące decyzje inwestycyjne na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1–3 ustawy o funduszach – w przypadku gdy emitentem jest fundusz;”,

h) pkt 50 otrzymuje brzmienie:

„50) certyfikacie inwestycyjnym – rozumie się przez to certyfikat inwestycyjny, o którym mowa w ustawie o funduszach, jak również papier wartościowy reprezentujący prawa majątkowe uczestników funduszu, utworzonego na podstawie przepisów prawa kraju będącego członkiem OECD;”,

i) pkt 55–58 otrzymują brzmienie:

„55) sprawozdaniu finansowym – rozumie się przez to sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, w zakresie wskazanym, jeżeli sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, odpowiednio w przepisach rozporządzenia, a w przypadku emitenta będącego funduszem, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy;

56) skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – rozumie się przez to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, w zakresie wskazanym, jeżeli skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, odpowiednio w przepisach rozporządzenia;

57) danych porównywalnych, porównywalnych danych finansowych, skonsolidowanych danych porównywalnych lub porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych – rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, skróconego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu podstawowego odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych; dane porównywalne, porównywalne dane finansowe, skonsolidowane dane porównywalne i porównywalne skonsolidowane dane finansowe sporządza się z uwzględnieniem zasad zapewnienia porównywalności określonych w MSR;

58) MSR – rozumie się przez to:

– w przypadku emitentów lub emitentów bazy z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,

– w przypadku emitentów lub emitentów bazy z siedzibą w państwach nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub podmiotów dominujących wobec emitentów – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej albo Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i odnoszące się do nich interpretacje, wydane lub przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;”,

j) w pkt 62 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) przychody z lokat – w przypadku funduszu, a w przypadku funduszu aktywów niepublicznych – także przychody ze zbycia lokat,”;

2) po § 6 dodaje się § 6a i 6b w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Emitent z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sporządza sprawozdania finansowe, skonsolidowane sprawozdania finansowe, dane porównywalne oraz skonsolidowane dane porównywalne zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości lub MSR, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, o którym mowa w ust. 1, sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe i skonsolidowane dane porównywalne zgodnie z MSR, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Emitent wyłącznie dłużnych papierów wartościowych, o którym mowa w ust. 1, sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe i skonsolidowane dane porównywalne zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości lub MSR.

4. Emitent lub emitent bazy z siedzibą w państwie członkowskim, innym niż Rzeczpospolita Polska, lub w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządza sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości, a skonsolidowane sprawozdania finansowe i skonsolidowane dane porównywalne zgodnie z rozporządzeniem 1606/2002, a w przypadku gdy nie ma ono zastosowania, odpowiednio zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości, dotyczącymi emitentów ubiegających się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

5. Emitent lub emitent bazy z siedzibą w państwie niebędącym Rzeczpospolitą Polską, państwem członkowskim lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządza sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości, MSR lub US GAAP, a skonsolidowane sprawozdania finansowe i skonsolidowane dane porównywalne zgodnie z MSR lub US GAAP, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Emitent wyłącznie dłużnych papierów wartościowych, o którym mowa w ust. 5, sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe i skonsolidowane dane porównywalne zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości, MSR lub US GAAP.

7. W przypadku zastosowania przez emitenta, o którym mowa w ust. 5–6 i 8, krajowych standardów rachunkowości:

1) sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz dane porównywalne powinny zawierać, odpowiednio, co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

2) należy wskazać i objaśnić istotne różnice dotyczące przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, między sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi oraz skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i skonsolidowanymi danymi porównywalnymi sporządzonymi zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości a sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP.

8. Fundusz inwestycyjny, utworzony na podstawie przepisów kraju będącego członkiem OECD, sporządza sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości, MSR lub US GAAP.

9. Badanie i odpowiednio przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1–3, przeprowadza podmiot uprawniony do badania, zgodnie z polskimi przepisami i normami zawodowymi.

10. Badanie i odpowiednio przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 4, przeprowadza podmiot uprawniony do badania, zgodnie z przepisami stosowanymi w państwie członkowskim lub państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. Badanie i odpowiednio przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 5, 6 i 8, przeprowadza podmiot uprawniony do badania, zgodnie z krajowymi przepisami, ISA lub US GAAS.

§ 6b. 1. W przypadku stosowania MSR do sporządzania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych po raz pierwszy, dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy sporządza się zgodnie z tymi samymi standardami, przy czym zamieszcza się dodatkowo dane porównawcze za ten sam okres oraz porównywalne dane finansowe za wcześniejsze lata obrotowe, jeżeli rozporządzenie tak stanowi, sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, w zakresie określonym rozporządzeniem. Dane porównywalne za wszystkie okresy mogą być sporządzone zgodnie z MSR, jeżeli emitent tak postanowi.

2. Przepisy rozporządzenia dotyczące danych porównywalnych stosuje się odpowiednio do danych porównawczych, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku emitentów zagranicznych przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 12:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że wedle ich najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i informacje finansowe w formie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy emitenta i jego grupy kapitałowej; jeżeli odpowiednie oświadczenia zostały dołączone do sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i informacji finansowych, zawartych w raportach, zamieszczonych w rozdziale „Sprawozdania finansowe” i „Informacje dodatkowe” – obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie miejsca zamieszczenia tych oświadczeń,

e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego; jeżeli odpowiednie oświadczenia zostały dołączone do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zawartych w raportach, zamieszczonych w rozdziale „Sprawozdania finansowe” – obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie miejsca zamieszczenia tych oświadczeń;”,

– w pkt 5 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b i c:

– stwierdzającego, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zamieszczone w prospekcie, podlegały ich badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziły one opinie (opinię) o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, których (której) pełna treść jest przedstawiona w dalszej części prospektu, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskały te sprawozdania,

– wskazującego, wraz z wyjaśnieniem, czy porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta lub grupę kapitałową za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzającego, że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

– stwierdzającego, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia;”.

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opinia o badanym sprawozdaniu finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawiera dodatkowe objaśnienia lub zastrzeżenia – w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. g, przytacza się te dodatkowe objaśnienia lub zastrzeżenia w całości;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w prospekcie, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” wskazany jest dzień bilansowy, zbadanego przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym lub, zbadanego przez podmiot uprawniony do badania, skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym albo wskazany jest dzień bilansowy, poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie półrocznym lub, poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania, skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie półrocznym – wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d i e oraz pkt 5, nie stosuje się.”;

4) w § 16 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ocenę zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym i zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, porównywalnymi danymi finansowymi i skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi zamieszczonymi w prospekcie oraz za okres objęty informacjami finansowymi, o których mowa w § 20, ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń oraz działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom;”;

5) w § 17 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych osobom, o których mowa w pkt 3 i 4, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących, za ostatni zakończony rok obrotowy, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych;”,

b) w pkt 16 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) informacji, o których mowa w pkt 15, oraz powiązań gospodarczych pomiędzy emitentem a akcjonariuszem i osobami z nim powiązanymi – w przypadku podmiotów, o których mowa w § 23 ust. 2 i 4”;

6) w § 18:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy papiery wartościowe lub kwity depozytowe wystawiane w związku z papierami wartościowymi emitenta są notowane na urzędowym rynku giełdowym lub na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w przypadku gdy emitent zamierza lub ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na urzędowym rynku giełdowym lub na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a informacje finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, są sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości – we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy informacjami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi oraz skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR, z tym że:

1) obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta sporządzonych za okresy roku obrotowego rozpoczynającego się w roku 2005, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) jeżeli wskazanie dla danego obszaru różnic w wartości ujawnionych danych w sposób wiarygodny nie jest możliwe mimo dołożenia należytej staranności – przepis pkt 1 nie ma zastosowania w odniesieniu wyłącznie do tych obszarów, a fakt ten należy ujawnić, podając uzasadniające go przyczyny.”,

b) w ust. 5:

– w pkt 1 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

„– a ponadto przez udostępnienie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego oraz na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności;”,

– w pkt 2 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

„– a ponadto przez udostępnienie zbadanego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego oraz na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku emitenta będącego podmiotem zagranicznym zamieszczenie w prospekcie sprawozdań finansowych nie jest wymagane, jeżeli emitent zamieszcza skonsolidowane sprawozdania finansowe i nie sporządza sprawozdań finansowych, przy czym należy zamieścić odpowiednie wyjaśnienie.”,

d) uchyla się ust. 8–10,

e) uchyla się ust. 13,

7) w § 19:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzenie że uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,”,

– w pkt 2 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami wymaganymi rozporządzeniem; w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości – sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe sporządza się w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z uwzględnieniem pkt 4 i 6–13, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi danymi finansowymi, oraz z wykazaniem w dodatkowych informacjach i objaśnieniach – istotnych danych i objaśnień niezbędnych do tego, aby sprawozdanie finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości;”,

b) w ust. 2:

– w pkt 1 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzenie, że uzgodnienie porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, porównywalne zaś skonsolidowane dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,”,

– w pkt 2 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządznia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe sporządzone zgodnie z zasadami wymaganymi rozporządzeniem; w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości – skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe sporządza się w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z uwzględnieniem pkt 4 i 6–15, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, oraz z wykazaniem w dodatkowych informacjach i objaśnieniach – istotnych danych i objaśnień niezbędnych do tego, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe i odpowiednio porównywalne skonsolidowane dane finansowe odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości;”;

8) w § 20 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w przypadku gdy komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba prawna – zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej komplementariusza, za ostatni rok obrotowy, za który spółka była zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego, oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości;”;

9) w § 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu papierów wartościowych dokonywanego przez podmiot zależny, prospekt powinien, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zawierać informacje o podmiocie dominującym, co najmniej w zakresie, o którym mowa w § 14–16, § 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14–17 i ust. 3, oraz zbadane przez podmiot uprawniony do badania, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podmiotu dominującego, za ostatni rok obrotowy, wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni, za który spółka była zobowiązana sporządzić takie sprawozdanie, w zakresie określonym w obowiązujących podmiot dominujący przepisach o rachunkowości. Informacje o podmiocie dominującym zamieszcza się w oddzielnej części prospektu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W odniesieniu do podmiotu dominującego, będącego podmiotem zagranicznym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne sporządza się zgodnie z MSR lub US GAAP lub przepisami o rachunkowości kraju pochodzenia podmiotu, pod warunkiem – w przypadku zastosowania przepisów o rachunkowości kraju pochodzenia – wskazania i objaśnienia istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy tymi sprawozdaniami i danymi porównywalnymi a sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP.

2b. W odniesieniu do podmiotu dominującego, będącego podmiotem zagranicznym, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeprowadza podmiot uprawniony do badania, zgodnie z przepisami kraju pochodzenia, ISA lub US GAAS.”;

10) w § 30 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w zależności od wyboru dokonanego przez emitenta, wraz z uzasadnieniem tego wyboru – sprawozdanie lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma, obejmujące łączące się jednostki lub ich grupy kapitałowe, sporządzone na dzień bilansowy ostatniego zamieszczonego w prospekcie zbadanego sprawozdania finansowego lub zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta – w taki sposób, jakby jednostki lub grupy kapitałowe były już na ten dzień połączone; sprawozdanie i skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma obejmuje przynajmniej okres od początku roku obrotowego oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy i zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, co najmniej: informację o zasadach jego sporządzenia, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz te noty objaśniające, które podlegały istotnym korektom, wynikającym z zastosowanej metody rozliczenia połączenia, a także zobowiązania pozabilansowe, wskaźnik wartości księgowej na jedną akcję oraz wskaźnik zysku (straty) na jedną akcję zwykłą, ustalone jako wartości pro forma; bilans sporządza się w taki sposób, jakby jednostki lub grupy kapitałowe były już połączone na dzień bilansowy ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych – jakby jednostki lub grupy kapitałowe były już połączone na pierwszy dzień okresu objętego ostatnim zbadanym sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym; oddzielnie i we wskazanej kolejności należy wykazać: sporządzone według jednolitych zasad dane ze sprawozdań finansowych poszczególnych łączących się jednostek lub ich skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wielkości po zsumowaniu, korekty wynikające z połączenia oraz dane finansowe pro forma po połączeniu lub skonsolidowane dane finansowe pro forma po połączeniu; do sporządzenia sprawozdania i skonsolidowanego sprawozdania pro forma stosuje się metodę właściwą dla rozliczenia danego połączenia, zgodną z planem połączenia oraz z obowiązującymi dla rozliczenia danego połączenia zasadami rachunkowości wskazanymi odpowiednio w § 6a;”;

11) w § 31 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w zależności od wyboru dokonanego przez emitenta, wraz z uzasadnieniem tego wyboru – sprawozdania lub skonsolidowane sprawozdania finansowe pro forma spółki dzielonej i spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, lub ich grup kapitałowych, sporządzone na dzień bilansowy ostatniego zamieszczonego w prospekcie zbadanego sprawozdania finansowego lub zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki – w taki sposób, jakby spółki lub grupy kapitałowe były już na ten dzień podzielone; sprawozdanie i skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma obejmuje przynajmniej okres od początku roku obrotowego oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy i zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności spółki, co najmniej: informację o zasadach jego sporządzenia, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz te noty objaśniające, które podlegały istotnym korektom, wynikającym z planu podziału, a także zobowiązania pozabilansowe, wskaźnik wartości księgowej na jedną akcję oraz wskaźnik zysku (straty) na jedną akcję zwykłą, ustalone jako wartości pro forma; bilans sporządza się w taki sposób, jakby spółka lub grupa kapitałowa były już podzielone na dzień bilansowy ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych – jakby spółka lub grupa kapitałowa były już podzielone na pierwszy dzień okresu objętego ostatnim zbadanym sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym; oddzielnie i we wskazanej kolejności należy wykazać: sporządzone według jednolitych zasad dane ze sprawozdań finansowych spółki dzielonej i przejmującej lub nowo zawiązanej lub ich skonsolidowanych sprawozdań finansowych, korekty wynikające z podziału oraz dane finansowe pro forma po podziale lub skonsolidowane dane finansowe pro forma po podziale; sprawozdania i skonsolidowane sprawozdania pro forma sporządza się zgodnie z zasadami wynikającymi z planu podziału oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości wskazanymi odpowiednio w § 6a;”;

12) w § 36:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że wedle ich najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i informacje finansowe w formie okresowych oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy emitenta i jego grupy kapitałowej; jeżeli odpowiednie oświadczenia zostały dołączone do sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i informacji finansowych, zawartych w raportach, zamieszczonych w rozdziale „Sprawozdania finansowe” i „Informacje dodatkowe” – obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie miejsca zamieszczenia tych oświadczeń,

e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego; jeżeli odpowiednie oświadczenia zostały dołączone do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zawartych w raportach, zamieszczonych w rozdziale „Sprawozdania finansowe” – obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie miejsca ich zamieszczenia;”,

– w pkt 5 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b i c:

– stwierdzającego, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zamieszczone w prospekcie, podlegały ich badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziły one opinie lub opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, których pełna treść jest przedstawiona w dalszej części prospektu, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskały te sprawozdania,

– wskazującego, wraz z wyjaśnieniem, czy porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta lub grupę kapitałową za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzającego, że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

– stwierdzającego, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia;”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opinia o badanym sprawozdaniu finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawiera dodatkowe objaśnienia lub zastrzeżenia – w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. g, przytacza się te dodatkowe objaśnienia lub zastrzeżenia w całości;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w prospekcie, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” wskazany jest dzień bilansowy, zbadanego przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym lub zbadanego przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, albo wskazany jest dzień bilansowy, poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie półrocznym lub poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie półrocznym – wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d i e oraz pkt 5, nie stosuje się.”;

13) w § 41 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych osobom, o których mowa w pkt 1, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących, za ostatni zakończony rok obrotowy, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych;”;

14) w § 42:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy papiery wartościowe emitenta lub kwity depozytowe wystawiane w związku z papierami wartościowymi emitenta są notowane na rynku nieurzędowym lub na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub emitent zamierza lub ubiega się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku nieurzędowym lub na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a informacje finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, są sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości – we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy informacjami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi oraz skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR, z tym że:

1) obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta sporządzonych za okresy roku obrotowego rozpoczynającego się w roku 2005, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) w przypadku gdy emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych emitenta sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w roku 2005, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) jeżeli wskazanie dla danego obszaru różnic w wartości ujawnionych danych w sposób wiarygodny nie jest możliwe mimo dołożenia należytej staranności – przepis, o którym mowa w pkt 1 i 2, nie ma zastosowania w odniesieniu wyłącznie do tych obszarów, a fakt ten należy ujawnić, podając uzasadniające go przyczyny.”,

b) w ust. 5:

– w pkt 1 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

„– ponadto przez udostępnienie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego oraz na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności;”,

– w pkt 2 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

„– a ponadto przez udostępnienie zbadanego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego oraz na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku emitenta będącego podmiotem zagranicznym zamieszczenie w prospekcie sprawozdań finansowych nie jest wymagane, jeżeli emitent ten zamieszcza skonsolidowane sprawozdania finansowe i nie sporządza sprawozdań finansowych, przy czym należy zamieścić odpowiednie wyjaśnienie.”,

d) uchyla się ust. 8–10;

e) uchyla się ust. 13;

15) w § 43:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzenie, że uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,”,

– w pkt 2 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami wymaganymi rozporządzeniem; w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości – sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe sporządza się w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z uwzględnieniem pkt 4 i 6–13, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi danymi finansowymi, oraz z wykazaniem w dodatkowych informacjach i objaśnieniach – istotnych danych i objaśnień niezbędnych do tego, aby sprawozdanie finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości;”,

b) w ust. 2:

– w pkt 1 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzenie, że uzgodnienie porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne skonsolidowane dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,”,

– w pkt 2 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe sporządzone zgodnie z zasadami wymaganymi rozporządzeniem; w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości – skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe sporządza się w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z uwzględnieniem pkt 4 i 6–15, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, oraz z wykazaniem w dodatkowych informacjach i objaśnieniach – istotnych danych i objaśnień niezbędnych do tego, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe i odpowiednio porównywalne skonsolidowane dane finansowe odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości;”;

16) w § 44 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w przypadku gdy komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba prawna – zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej komplementariusza, za ostatni rok obrotowy, za który spółka była zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego, oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości;”;

17) w § 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku wprowadzania do publicznego obrotu papierów wartościowych dokonywanego przez podmiot zależny, prospekt powinien, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zawierać informacje o podmiocie dominującym w zakresie, o którym mowa w § 38, § 41 pkt 1, 5, 6 i 11, oraz zbadane przez podmiot uprawniony do badania, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podmiotu dominującego za ostatni rok obrotowy, wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni, za który spółka była zobowiązana sporządzić takie sprawozdanie, w zakresie określonym w obowiązujących podmiot dominujący przepisach o rachunkowości. Informacje o podmiocie dominującym zamieszcza się w oddzielnej części prospektu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W odniesieniu do podmiotu dominującego, będącego podmiotem zagranicznym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne sporządza się zgodnie z MSR lub US GAAP lub przepisami o rachunkowości kraju pochodzenia podmiotu, pod warunkiem – w przypadku zastosowania przepisów o rachunkowości kraju pochodzenia – wskazania i objaśnienia istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy tymi sprawozdaniami i danymi porównywalnymi a sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP.

2b. W odniesieniu do podmiotu dominującego, będącego podmiotem zagranicznym, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeprowadza podmiot uprawniony do badania, zgodnie z przepisami kraju pochodzenia, ISA lub US GAAS.”;

18) w § 52 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w zależności od wyboru dokonanego przez emitenta, wraz z uzasadnieniem tego wyboru – sprawozdanie lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma, obejmujące łączące się jednostki lub ich grupy kapitałowe, sporządzone na dzień bilansowy ostatniego zamieszczonego w prospekcie zbadanego sprawozdania finansowego lub zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta – w taki sposób, jakby jednostki lub grupy kapitałowe były już na ten dzień połączone; sprawozdanie i skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma obejmuje przynajmniej okres od początku roku obrotowego oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy i zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, co najmniej: informację o zasadach jego sporządzenia, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz te noty objaśniające, które podlegały istotnym korektom, wynikającym z zastosowanej metody rozliczenia połączenia, a także zobowiązania pozabilansowe, wskaźnik wartości księgowej na jedną akcję oraz wskaźnik zysku (straty) na jedną akcję zwykłą, ustalone jako wartości pro forma; bilans sporządza się w taki sposób, jakby jednostki lub grupy kapitałowe były już połączone na dzień bilansowy ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych – jakby jednostki lub grupy kapitałowe były już połączone na pierwszy dzień okresu objętego ostatnim zbadanym sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym; oddzielnie i we wskazanej kolejności należy wykazać: sporządzone według jednolitych zasad dane ze sprawozdań finansowych poszczególnych łączących się jednostek lub ich skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wielkości po zsumowaniu, korekty wynikające z połączenia oraz dane finansowe pro forma po połączeniu lub skonsolidowane dane finansowe pro forma po połączeniu; do sporządzenia sprawozdania i skonsolidowanego sprawozdania pro forma stosuje się metodę właściwą dla rozliczenia danego połączenia, zgodną z planem połączenia oraz z obowiązującymi dla rozliczenia danego połączenia zasadami rachunkowości wskazanymi odpowiednio w § 6a;”;

19) w § 53 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w zależności od wyboru dokonanego przez emitenta, wraz z uzasadnieniem tego wyboru – sprawozdania lub skonsolidowane sprawozdania finansowe pro forma spółki dzielonej i spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, lub ich grup kapitałowych, sporządzone na dzień bilansowy ostatniego zamieszczonego w prospekcie zbadanego sprawozdania finansowego lub zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki – w taki sposób, jakby spółki lub grupy kapitałowe były już na ten dzień podzielone; sprawozdanie i skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma obejmuje przynajmniej okres od początku roku obrotowego oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy i zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności spółki, co najmniej: informację o zasadach jego sporządzenia, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz te noty objaśniające, które podlegały istotnym korektom, wynikającym z planu podziału, a także zobowiązania pozabilansowe, wskaźnik wartości księgowej na jedną akcję oraz wskaźnik zysku (straty) na jedną akcję zwykłą, ustalone jako wartości pro forma; bilans sporządza się w taki sposób, jakby spółka lub grupa kapitałowa były już podzielone na dzień bilansowy ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych – jakby spółka lub grupa kapitałowa były już podzielone na pierwszy dzień okresu objętego ostatnim zbadanym sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym; oddzielnie i we wskazanej kolejności należy wykazać: sporządzone według jednolitych zasad dane ze sprawozdań finansowych spółki dzielonej i przejmującej lub nowo zawiązanej lub ich skonsolidowanych sprawozdań finansowych, korekty wynikające z podziału oraz dane finansowe pro forma po podziale lub skonsolidowane dane finansowe pro forma po podziale; sprawozdania i skonsolidowane sprawozdania pro forma sporządza się zgodnie z zasadami wynikającymi z planu podziału oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości wskazanymi odpowiednio w § 6a;”;

20) w § 55 w ust. 1 w pkt 2 dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) „Załączniki”;”;

21) w § 58 w pkt 1 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że wedle ich najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy emitenta i jego grupy kapitałowej,

e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;”;

22) w § 61 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych osobom, o których mowa w pkt 1, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących, za ostatni zakończony rok obrotowy;”;

23) w § 62:

a) uchyla się ust. 2 i 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W odniesieniu do emitenta będącego podmiotem zagranicznym, którego akcje notowane są na rynku regulowanym w kraju należącym do OECD, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe mogą zostać zastąpione, z zachowaniem terminów, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1 i 2, oficjalnym raportem rocznym lub skonsolidowanym raportem rocznym, sporządzonymi zgodnie z wymogami tego rynku oraz publikowanymi i udostępnianymi inwestorom, zawierającymi zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe.”;

24) po § 63 dodaje się § 63a w brzmieniu:

„§ 63a. W rozdziale „Załączniki” zamieszcza się:

1) odpis z właściwego rejestru;

2) uchwałę właściwego organu stanowiącego emitenta o emisji papierów wartościowych i wprowadzeniu ich do publicznego obrotu;

3) ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki niezarejestrowanych przez sąd;

4) inne dokumenty, mające znaczenie dla oceny emitenta, jego grupy kapitałowej lub wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu.”;

25) w § 64 w ust. 1 uchyla się pkt 3–5;

26) w § 68 w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu:

„13a) własnoręcznie podpisane oświadczenie osób fizycznych działających w imieniu emitenta, stwierdzające, że wedle ich najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy emitenta i jego grupy kapitałowej;

13b) własnoręcznie podpisane oświadczenie osób fizycznych działających w imieniu emitenta, stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;”;

27) w § 79 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w przypadku emitenta będącego podmiotem zagranicznym zamieszcza się sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, o których mowa w pkt 1, lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, o których mowa w pkt 2, sporządzone zgodnie z zasadami wymaganymi rozporządzeniem;”;

28) w § 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadku wprowadzania do publicznego obrotu obligacji, o których mowa w rozdziale 5, oraz obligacji zamiennych.”;

29) w § 94:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że wedle ich najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy emitenta i jego grupy kapitałowej; jeżeli odpowiednie oświadczenia zostały dołączone do sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i informacji finansowych, zawartych w raportach, zamieszczonych w rozdziale „Sprawozdania finansowe” – obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie miejsca zamieszczenia tych oświadczeń,

e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego; jeżeli odpowiednie oświadczenia zostały dołączone do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zawartych w raportach, zamieszczonych w rozdziale „Sprawozdania finansowe” – obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie miejsca zamieszczenia tych oświadczeń;”,

– w pkt 5 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b i c:

– stwierdzającego, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zamieszczone w prospekcie, podlegały ich badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziły one opinie (opinię) o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, których (której) pełna treść jest przedstawiona w dalszej części prospektu, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskały te sprawozdania,

– wskazującego, wraz z wyjaśnieniem, czy porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta lub grupę kapitałową za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzającego, że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, dane zaś porównywalne zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

– stwierdzającego, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia;”.

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opinia o badanym sprawozdaniu finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawiera dodatkowe objaśnienia lub zastrzeżenia – w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. g, przytacza się te dodatkowe objaśnienia lub zastrzeżenia w całości;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w prospekcie, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” wskazany jest dzień bilansowy, zbadanego przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym lub zbadanego przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, albo wskazany jest dzień bilansowy, poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie półrocznym lub poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie półrocznym – wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d i e oraz pkt 5, nie stosuje się.”;

30) w § 99 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych osobom, o których mowa w pkt 1, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących, za ostatni zakończony rok obrotowy, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych,”;

31) w § 100:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy papiery wartościowe emitenta lub kwity depozytowe wystawiane w związku z papierami wartościowymi emitenta są notowane na urzędowym rynku giełdowym lub na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub emitent zamierza lub ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na urzędowym rynku giełdowym lub na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a informacje finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, są sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości – we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy informacjami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi oraz skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR, z tym że:

1) obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w roku 2005, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) jeżeli wskazanie dla danego obszaru różnic w wartości ujawnionych danych w sposób wiarygodny nie jest możliwe mimo dołożenia należytej staranności – przepis, o którym mowa w pkt 1, nie ma zastosowania w odniesieniu wyłącznie do tych obszarów, a fakt ten należy ujawnić, podając uzasadniające go przyczyny.”,

b) w ust. 5:

– w pkt 1 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

„– a ponadto przez udostępnienie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego oraz na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności;”,

– w pkt 2 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

„– a ponadto przez udostępnienie zbadanego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego oraz na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku emitenta będącego podmiotem zagranicznym zamieszczenie w prospekcie sprawozdań finansowych nie jest wymagane, jeżeli emitent ten zamieszcza skonsolidowane sprawozdania finansowe i nie sporządza sprawozdań finansowych, przy czym należy zamieścić odpowiednie wyjaśnienie.”,

d) uchyla się ust. 8–10,

e) uchyla się ust. 13;

32) w § 101:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzenie, że uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, porównywalne zaś dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,”,

– w pkt 2 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami wymaganymi rozporządzeniem; w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości – sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe sporządza się w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z uwzględnieniem pkt 4 i 6–13, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi danymi finansowymi, oraz z wykazaniem w dodatkowych informacjach i objaśnieniach – istotnych danych i objaśnień niezbędnych do tego, aby sprawozdanie finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości;”,

b) w ust. 2:

– w pkt 1 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzenie, że uzgodnienie porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne skonsolidowane dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,”,

– w pkt 2 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami wymaganymi rozporządzeniem; w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości – skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe sporządza się w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z uwzględnieniem pkt 4 i 6–15, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, oraz z wykazaniem w dodatkowych informacjach i objaśnieniach – istotnych danych i objaśnień niezbędnych do tego, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe i odpowiednio porównywalne skonsolidowane dane finansowe odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości;”;

33) w § 102:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy papiery wartościowe emitenta lub kwity depozytowe wystawiane w związku z papierami wartościowymi emitenta są notowane na rynku nieurzędowym lub na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub emitent zamierza lub ubiega się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku nieurzędowym lub na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a informacje finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, są sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości – we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy informacjami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, a sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi danymi finansowymi oraz skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR, z tym że:

1) obowiązek, o którym mowa w zdaniu wstępnym, w zakresie wskazania różnic w wartości ujawnionych danych, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w roku 2005, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) jeżeli wskazanie dla danego obszaru różnic w wartości ujawnionych danych w sposób wiarygodny nie jest możliwe mimo dołożenia należytej staranności – przepis, o którym mowa w pkt 1, nie ma zastosowania w odniesieniu wyłącznie do tych obszarów, a fakt ten należy ujawnić, podając uzasadniające go przyczyny.”,

b) w ust. 5:

– w pkt 1 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

„– a ponadto przez udostępnienie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego, oraz na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności;”,

– w pkt 2 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

„– a ponadto przez udostępnienie zbadanego sprawozdania finansowego, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i siedzibie oferującego, oraz na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku emitenta będącego podmiotem zagranicznym zamieszczenie w prospekcie sprawozdań finansowych nie jest wymagane, jeżeli emitent ten zamieszcza skonsolidowane sprawozdania finansowe i nie sporządza sprawozdań finansowych, przy czym należy zamieścić odpowiednie wyjaśnienie.”,

d) uchyla się ust. 8–10,

e) uchyla się ust. 13;

34) w § 103:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzenie, że uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,”,

– w pkt 2 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami wymaganymi rozporządzeniem; w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości – sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe sporządza się w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z uwzględnieniem pkt 4 i 6–13, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi danymi finansowymi, oraz z wykazaniem w dodatkowych informacjach i objaśnieniach – istotnych danych i objaśnień niezbędnych do tego, aby sprawozdanie finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości;”,

b) w ust. 2:

– w pkt 1 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzenie, że uzgodnienie porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne skonsolidowane dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,”,

– w pkt 2 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) stwierdzenie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych,”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami wymaganymi rozporządzeniem; w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości – skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe sporządza się w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z uwzględnieniem pkt 4 i 6–15, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, oraz z wykazaniem w dodatkowych informacjach i objaśnieniach – istotnych danych i objaśnień niezbędnych do tego, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe i odpowiednio porównywalne skonsolidowane dane finansowe odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości;”;

35) w § 104 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku gdy komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba prawna – zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej komplementariusza, za ostatni rok obrotowy, za który spółka była zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego, oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.”;

36) w § 107 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W odniesieniu do podmiotu dominującego, będącego podmiotem zagranicznym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne sporządza się zgodnie z MSR lub US GAAP lub przepisami o rachunkowości kraju pochodzenia podmiotu, pod warunkiem – w przypadku zastosowania przepisów o rachunkowości kraju pochodzenia – wskazania i objaśnienia istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy tymi sprawozdaniami i danymi porównywalnymi a sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR lub US GAAP.

2b. W odniesieniu do podmiotu dominującego, będącego podmiotem zagranicznym, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań finansowych przeprowadza podmiot uprawniony do badania, zgodnie z przepisami kraju pochodzenia, ISA lub US GAAS.”;

37) w § 115:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że wedle ich najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy emitenta i jego grupy kapitałowej,

e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;”,

– w pkt 3 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b i c:

– stwierdzającego, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zamieszczone w prospekcie, podlegały ich badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziły one opinie (opinię) o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, których (której) pełna treść jest przedstawiona w dalszej części prospektu, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskały te sprawozdania,

– wskazującego, wraz z wyjaśnieniem, czy porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta lub grupę kapitałową za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzającego, że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, dane zaś porównywalne zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

– stwierdzającego, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia;”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opinia o badanym sprawozdaniu finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawiera dodatkowe objaśnienia lub zastrzeżenia – w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. g, przytacza się te dodatkowe objaśnienia lub zastrzeżenia w całości;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w prospekcie, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” wskazany jest dzień bilansowy, zbadanego przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym lub zbadanego przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym, albo wskazany jest dzień bilansowy, poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie półrocznym lub poddanego przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie półrocznym – wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d i e oraz pkt 3, nie stosuje się.”;

38) w § 120 w ust. 1 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych tym osobom, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących, za ostatni zakończony rok obrotowy, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych,”;

39) w § 121 w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„w miejsce sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 1, emitent może zamieścić zbadane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe co najmniej za 1 rok obrotowy poprzedzający okres objęty tym sprawozdaniem, sporządzone na podstawie zbadanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, skonsolidowanego sprawozdania finansowego; w takim przypadku sprawozdanie to należy uzupełnić o podstawowe dane finansowe emitenta z jednostkowego sprawozdania finansowego emitenta, sporządzonego na ten sam dzień, obejmujące co najmniej:”;

40) w § 122 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku gdy komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba prawna – zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej komplementariusza, za ostatni rok obrotowy, za który spółka była zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.”;

41) w § 134:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że wedle ich najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe, zamieszczone w prospekcie, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz ich zmiany,

e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zamieszczonych w prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opinia o badanym sprawozdaniu finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawiera dodatkowe objaśnienia lub zastrzeżenia – w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. g, przytacza się te dodatkowe objaśnienia lub zastrzeżenia w całości;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w prospekcie, w rozdziale „Sprawozdania finansowe” wskazany jest dzień bilansowy, zbadanego przez podmiot uprawniony do badania, sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości raporcie rocznym lub zbadanego przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartego w ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości skonsolidowanym raporcie rocznym – wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d i e oraz pkt 3, nie stosuje się.”;

42) w § 142:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że wedle ich najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy emitenta i jego grupy kapitałowej,

e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;”,

– w pkt 5 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b i c:

– stwierdzającego, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zamieszczone w prospekcie, podlegały ich badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziły one opinie lub opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, których pełna treść jest przedstawiona w dalszej części prospektu, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskały te sprawozdania,

– wskazującego, wraz z wyjaśnieniem, czy porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta lub grupę kapitałową za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzającego, że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

– stwierdzającego, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit d i e oraz pkt 5, zamieszcza się w przypadku, gdy w prospekcie ujawnione są sprawozdania finansowe emitenta.”;

43) w § 153:

a) w ust. 1:

– w pkt 2 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że wedle ich najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i informacje finansowe w formie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy emitenta bazy i jego grupy kapitałowej; jeżeli odpowiednie oświadczenia zostały dołączone do sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i informacji finansowych, zawartych w raportach, zamieszczonych w rozdziale „Sprawozdania finansowe” i „Informacje dodatkowe” – obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie miejsca zamieszczenia tych oświadczeń,

e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego; jeżeli odpowiednie oświadczenia zostały dołączone do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zawartych w raportach, zamieszczonych w rozdziale „Sprawozdania finansowe” – obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie miejsca zamieszczenia tych oświadczeń;”,

– w pkt 5 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b i c:

– stwierdzającego, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zamieszczone w prospekcie, podlegały ich badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziły one opinie lub opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, których pełna treść jest przedstawiona w dalszej części prospektu, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskały te sprawozdania,

– wskazującego, wraz z wyjaśnieniem, czy porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta lub grupę kapitałową za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzającego, że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

– stwierdzającego, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia;”.

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opinia o badanym sprawozdaniu finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawiera dodatkowe objaśnienia lub zastrzeżenia, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. g, przytacza się te dodatkowe objaśnienia lub zastrzeżenia w całości;”;

44) w § 159:

a) uchyla się ust. 2

b) w ust. 5 w pkt 1 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

„– a ponadto przez udostępnienie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, wraz z opinią i raportem z badania podmiotu uprawnionego do badania, w siedzibie emitenta i oferującego oraz na stronie internetowej emitenta, w okresie od dnia publikacji prospektu do dnia upływu terminu jego ważności;”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku emitenta bazy będącego podmiotem zagranicznym zamieszczenie w prospekcie sprawozdań finansowych nie jest wymagane, jeżeli emitent ten zamieszcza skonsolidowane sprawozdania finansowe i nie sporządza sprawozdań finansowych, przy czym należy zamieścić odpowiednie wyjaśnienie.”,

d) uchyla się ust. 8–10;

45) w § 160:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,”,

– w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,”,

– uchyla się pkt 4,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości;”,

– uchyla się pkt 6–13 ,

b) w ust. 2:

– w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) stwierdzenie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,”,

– w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) stwierdzenie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia,”,

– uchyla się pkt 4,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości;”,

– uchyla się pkt 6–15;

46) w § 164:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy emitent bazy jest podmiotem zależnym, prospekt powinien, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zawierać informacje o podmiocie dominującym w zakresie, o którym mowa w § 155–158, oraz zbadane przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podmiotu dominującego, za ostatni rok obrotowy, w zakresie określonym w obowiązujących podmiot dominujący przepisach o rachunkowości. Informacje o podmiocie dominującym zamieszcza się w oddzielnej części prospektu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W odniesieniu do podmiotu dominującego, będącego podmiotem zagranicznym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządza się zgodnie z MSR lub US GAAP lub przepisami o rachunkowości kraju pochodzenia podmiotu, pod warunkiem – w przypadku zastosowania przepisów o rachunkowości kraju pochodzenia – wskazania i objaśnienia istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy tymi sprawozdaniami i danymi porównywalnymi a sprawozdaniami i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP.

2b. W odniesieniu do podmiotu dominującego, będącego podmiotem zagranicznym, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeprowadza podmiot uprawniony do badania, zgodnie z przepisami kraju pochodzenia, ISA lub US GAAS.”;

47) w § 178 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) „Dane o funduszu i jego działalności”,”;

48) w § 180 w ust. 1 w pkt 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„dane finansowe dotyczące funduszu, osobno za okres ostatnich 3 lat obrotowych oraz za okres bieżącego roku obrotowego, za który zostało sporządzone ostatnie sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania, ze wskazaniem, czy zostały one sporządzone w oparciu o rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych lub MSR, lub US GAAP lub o krajowe przepisy o rachunkowości, obejmujące co najmniej:”;

49) w § 181:

a) w pkt 1 dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

„e) własnoręcznie podpisanego oświadczenia osób wymienionych w lit. c, stwierdzającego, że wedle ich najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik z operacji funduszu; jeżeli odpowiednie oświadczenie zostało dołączone do sprawozdań finansowych, zawartych w raportach, zamieszczonych w rozdziale „Sprawozdania finansowe” – obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie miejsca zamieszczenia tych oświadczeń,

f) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. c, stwierdzającego, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego; jeżeli odpowiednie oświadczenia zostały dołączone do sprawozdań finansowych, zawartych w raportach, zamieszczonych w rozdziale „Sprawozdania finansowe” – obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie miejsca zamieszczenia tych oświadczeń;”,

b) w pkt 5 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b i c:

– stwierdzającego, że sprawozdania finansowe zamieszczone w prospekcie podlegały ich badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziły one opinie (opinię) o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego, których (której) pełna treść jest przedstawiona w dalszej części prospektu, ze wskazaniem rodzaju opinii, jaką uzyskały te sprawozdania, wskazującego, wraz z wyjaśnieniem, czy porównywalne dane finansowe, zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzającego, że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,

– stwierdzającego, że forma prezentacji sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych lub MSR lub US GAAP lub krajowymi przepisami o rachunkowości.”;

50) w § 183:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W rozdziale „Dane o funduszu i jego działalności” zamieszcza się:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla funduszu z wydzielonymi subfunduszami, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 7, podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu.”;

51) w § 187 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku emisji zagranicznych certyfikatów inwestycyjnych sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzone według MSR lub US GAAP, a w przypadku gdyby sporządzone były według krajowych przepisów o rachunkowości, do prospektu należy dołączyć wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto), wyniku finansowego netto i wartości aktywów netto na zagraniczny certyfikat inwestycyjny, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy tymi sprawozdaniami finansowymi a sprawozdaniami finansowymi, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP, przy czym badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS.”;

52) w § 188 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) wskazanie, że forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie, i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych lub MSR lub US GAAP lub z krajowymi przepisami o rachunkowości,

f) wskazanie, wraz z wyjaśnieniem, czy ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami rachunkowości stosowanymi przez fundusz przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz stwierdzenie, że uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych,”,

b) w pkt 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, średnich kursów wymiany waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie finansowe, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do złotego oraz do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku wyniku z operacji oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na złoty oraz na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych dla tego przeliczenia;”.

d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe ujawniające informacje w zakresie przewidzianym rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych lub MSR lub US GAAP lub krajowymi przepisami o rachunkowości, o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej, z pominięciem informacji dotyczących poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, które nie wystąpiły zarówno w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, jak i porównywalnymi danymi finansowymi, oraz z wykazaniem w dodatkowych informacjach i objaśnieniach – istotnych danych i objaśnień niezbędnych do tego, aby sprawozdanie finansowe i odpowiednio porównywalne dane finansowe odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości;”,

e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w przypadku innych, niż określone rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych lub MSR lub US GAAP lub krajowymi przepisami o rachunkowości, dodatkowych informacji, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian – ujawnienie tych informacji odpowiednio we wprowadzeniu lub danych uzupełniających w sprawozdaniu finansowym.”;

53) w załączniku nr 6/1 do rozporządzenia w części „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

a) w pkt 1.2.1 po lit. c dodaje się lit. c1 i c2 w brzmieniu:

„c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego

c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu:

– skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:

– zyski lub straty z okresowej wyceny,

– kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości,

– zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży,

– kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego,

– kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności,

– kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych,

– okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:

– zmian w przepływach pieniężnych,

– udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych,

– ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w rocznym sprawozdaniu finansowym i rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ww. informacje należy przedstawić odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowo należy podać informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)”;

54) w załączniku nr 6/2 do rozporządzenia w części „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

a) w pkt 4.2.1 po lit. b dodaje się lit. b1 i b2 w brzmieniu:

„b1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego

b2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu:

– skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:

– zyski lub straty z okresowej wyceny,

– kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości,

– zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży,

– kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego,

– kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności,

– kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych,

– okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:

– zmian w przepływach pieniężnych,

– udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych,

– ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego”,

b) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w rocznym sprawozdaniu finansowym i rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ww. informacje należy przedstawić odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowo należy przedstawić zagregowane dane dotyczące pozostałych jednostek powiązanych w zakresie wynagrodzeń, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych członkom zarządu i organów nadzorczych”;

55) załącznik nr 6/3 „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i porównywalnych danych finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w rozporządzeniu, dla emitentów papierów wartościowych będących zakładami ubezpieczeń” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

56) w załączniku nr 6/4 do rozporządzenia w części „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

a) w pkt 1.2.1 po lit. c dodaje się lit. c1 i c2 w brzmieniu:

„c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego

c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu:

– skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:

– zyski lub straty z okresowej wyceny,

– kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości,

– zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży,

– kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego,

– kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności,

– kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych,

– okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:

– zmian w przepływach pieniężnych,

– udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych,

– ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w rocznym sprawozdaniu finansowym i rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ww. informacje należy przedstawić odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta”;

57) w załączniku nr 6/5 do rozporządzenia w części „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

a) w pkt 1.2.1 po lit. b dodaje się lit. b1 i b2 w brzmieniu:

„b1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego

b2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu:

– skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:

– zyski lub straty z okresowej wyceny.

– kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości,

– zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży,

– kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego,

– kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności,

– kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych,

– okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:

– zmian w przepływach pieniężnych,

– udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych,

– ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego”,

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w rocznym sprawozdaniu finansowym i rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ww. informacje należy przedstawić odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowo należy podać informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)”;

58) w załączniku nr 6/6 do rozporządzenia w części „B. Dodatkowe noty objaśniające” pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających lub nadzorujących emitenta; w rocznym sprawozdaniu finansowym ww. informacje należy przedstawić odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta.”.

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych począwszy od okresów sprawozdawczych roku obrotowego rozpoczynającego się w 2005 r. oraz danych porównywalnych i skonsolidowanych danych porównywalnych, z zastrzeżeniem § 3 i 4.

§ 3. Do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy roku obrotowego 2004 oraz danych porównywalnych i skonsolidowanych danych porównywalnych mogą być stosowane następujące przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem:

1) § 6a ust. 4, 5 i 8 – w zakresie sprawozdań finansowych i danych porównywalnych oraz

2) § 2 ust. 1 pkt 57 i 58, § 6a ust. 9–11, § 18 ust. 7, § 42 ust. 7, § 100 ust. 7, § 102 ust. 7, § 159 ust. 7 oraz pkt 1 i 10 części „B. Dodatkowe noty objaśniające” załącznika nr 6/1 do rozporządzenia, pkt 4 i 25 części „B. Dodatkowe noty objaśniające” załącznika nr 6/2 do rozporządzenia, pkt 1 i 11 części „B. Dodatkowe noty objaśniające” załącznika nr 6/3 do rozporządzenia, pkt 1 i 10 części „B. Dodatkowe noty objaśniające” załącznika nr 6/4 do rozporządzenia, pkt 1 i 12 części „B. Dodatkowe noty objaśniające” załącznika nr 6/5 do rozporządzenia oraz pkt 10 części „B. Dodatkowe noty objaśniające” załącznika nr 6/6 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Emitent, o którym mowa w § 6a ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR począwszy od okresów sprawozdawczych roku obrotowego rozpoczynającego się w 2007 r.

2. Emitent, o którym mowa w § 6a ust. 6 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR lub US GAAP począwszy od okresów sprawozdawczych roku obrotowego rozpoczynającego się w 2007 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (poz. 464)

1)  Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r. zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205, Nr 146, poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426.

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462.