ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wysokości oraz trybu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia pracownikom publicznych służb zatrudnienia

Na podstawie art. 100 ust. 5 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość dodatku do wynagrodzenia, zwanego dalej ”dodatkiem”, przysługującego pracownikowi powiatowego oraz wojewódzkiego urzędu pracy, z wyłączeniem pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej, wynosi:

1) nie więcej niż 500 zt – dla pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, specjalisty do spraw programów, lidera klubu pracy i asystenta EURES;

2) nie więcej niż 600 zł – dla pośrednika pracy I stopnia, doradcy zawodowego I stopnia, samodzielnego specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, samodzielnego specjalisty do spraw programów i kierownika liniowego EURES;

3) nie więcej niż 700 zł – dla pośrednika pracy II stopnia, doradcy zawodowego II stopnia i doradcy EURES.

§ 2. 1. Dodatek jest przyznawany pracownikowi po dokonaniu przez bezpośredniego przełożonego oceny jakości jego pracy, wykonywanej w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę dokonania oceny, oraz potwierdzeniu przez pracodawcę

doskonalenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych.

2. Ocena jakości pracy pracownika jest dokonywana każdorazowo przed przyznaniem dodatku.

3. Dodatek jest przyznawany na okres nie dłuższy niż jeden kwartał.

§ 3. Dodatek jest wypłacany pracownikowi miesięcznie w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek jest przyznawany w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, na jaki pracownik jest zatrudniony.

§ 5. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do pośredników pracy, pośredników pracy I stopnia, pośredników pracy II stopnia, doradców zawodowych, doradców zawodowych I stopnia, doradców zawodowych II stopnia, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, samodzielnych specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, specjalistów do spraw programów, samodzielnych specjalistów do spraw programów i liderów klubów pracy zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.