ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i zakresu oraz trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, formę i zakres oraz tryb udzielania w 2005 r. pomocy uczniom objętym Rządowym programem wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2005 r. „Wyprawka szkolna", ustanowionym uchwałą nr 67/2005 Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2005 r. „Wyprawka szkolna".

§ 2. 1. Pomoc w formie wyprawki szkolnej, zwana dalej „wyprawką", przysługuje uczniowi, który w roku szkolnym 2005/2006 podejmuje naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, zwanej dalej „szkołą".

2. Wyprawkę przyznaje się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565).

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodów, o których mowa w art. 7 pkt 2-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyprawka może być przyznana również uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 110 % kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 2.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej, może przyznać wyprawkę uczniowi niespełniającemu kryteriów, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 3. 1. Wyprawkę przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał.

3. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach rodziny, wyliczanych na podstawie art. 8 ust. 3-9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ich źródłach oraz o liczbie osób w rodzinie.

§ 4. 1. Wyprawkę przyznaje dyrektor szkoły.

2. W skład wyprawki wchodzą podręczniki szkolne o wartości do 100 zł.

3. Dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania wyprawki organowi prowadzącemu szkołę.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.