ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury.

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na wydzieleniu z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury, obsługującego sprawy działów budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność i transport, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działów budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska i transport oraz pracowników obsługujących te działy.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 18 listopada 2011 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.