ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. poz. 1131, z 2011 r. poz. 768, z 2012 r. poz. 1407, z 2014 r. poz. 1741 i 1888 oraz z 2015 r. poz. 2281) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wysokość opłaty za udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym;

2)   wysokość opłaty za udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych;

3)   wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

4)   sposób i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 1 -3;

5)   sposób dokumentowania wniesienia opłat, o których mowa w pkt 1 -3.

§ 2. Opłatę za udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie:

1)   jednostkowym — ustala się w wysokości 31 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby;

2)   ograniczonej teletransmisji danych — ustala się w wysokości 0,30 zł od jednego potwierdzenia istnienia bądź nieistnienia ważnego dowodu osobistego, zawierającego określony zestaw danych, zwanego dalej „potwierdzeniem”.

§ 3. Opłatę za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ustala się w wysokości 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym.

§ 4. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 1 i § 3, wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych lub wniosku o udostępnienie dokumentacji.

2. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 2, wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W wezwaniu wskazuje się liczbę potwierdzeń, jakie zostały wygenerowane z Rejestru Dowodów Osobistych w danym okresie. Wezwania wysyła się nie częściej niż raz w miesiącu.

§ 5. Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy.

§ 6. 1. Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w:

1)   § 2 pkt 1 i § 3 — załącza się do złożonego wniosku;

2)   § 2 pkt 2 — przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 2, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Dowód wniesienia opłaty może mieć postać wydruku lub potwierdzającego dokonanie operacji bankowej pliku, generowanego elektronicznie z systemu bankowego.

§ 7. 1) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. 2)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. poz. 1984), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. poz. 1298).