ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i zasad wydawania decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1)

Na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób dokonywania wydatków budżetu państwa, pochodzących z rezerw celowych, przeznaczonych na realizację oraz dofinansowanie:

1) programów, działań i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251),

2) programów, działań i projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG, określonych w przepisach Unii Europejskiej 2) ,

3) projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającym Fundusz Spójności (Dz. Urz. UE L 130 z 25.05.1994, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 01, str. 9, z późn. zm. 3) ),

4) projektów realizowanych w ramach Instrumentu Finansowego Schengen, o którym mowa w art. 35 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33),

5) projektów realizowanych w ramach programu Phare, ustanowionego rozporządzeniem Rady EWG nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. o pomocy gospodarczej dla Republiki Węgierskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. Urz. WE L 375 z 23.12.1989, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 17, str. 40),

6) projektów realizowanych w ramach środków przejściowych (Transition Facility), o których mowa w art. 34 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej,

7) projektów realizowanych w ramach programu Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T) ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawiającym ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (Dz. Urz. WE L 228 z 23.09.1995, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 263)

— zwanych dalej „przedsięwzięciami”.

§ 2.1. Dysponent części budżetowej, w rozumieniu art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwany dalej „dysponentem części budżetowej”, właściwy do finansowania realizacji określonego przedsięwzięcia, może wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia, uwzględniając w nim harmonogram dofinansowania przedsięwzięcia.

2. Harmonogram dofinansowania przedsięwzięcia określa podział wnioskowanej kwoty zapewnienia finansowania realizacji przedsięwzięcia na poszczególne lata jego realizacji.

§ 3. Wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia może dotyczyć tylko:

1) przedsięwzięć przeprowadzanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. 4) );

2) wydatków kwalifikowalnych i tylko w takim zakresie, w jakim wydatki te będą niezbędne do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 1.

§ 4.1. Minister Finansów dokonuje oceny wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, pod względem:

1) kompletności i poprawności danych zawartych we wniosku, w szczególności w zakresie określonym w § 3;

2) dotychczasowego przebiegu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa, jeżeli miało to miejsce.

2. Minister Finansów, na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, może wydać decyzję o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia, określając w niej:

1) przedsięwzięcie wskazane we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

2) kwotę dofinansowania;

3) dysponenta części budżetowej;

4) jednostkę realizującą przedsięwzięcie;

5) harmonogram dofinansowania przedsięwzięcia;

6) zobowiązanie do przekazania przez dysponenta części budżetowej informacji o kwocie dofinansowania, wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych w terminie 14 dni od tego rozstrzygnięcia.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień we wniosku w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1, Minister Finansów wzywa dysponenta części budżetowej do jego uzupełnienia.

§ 5.1. W przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia następuje niezgodnie z harmonogramem dofinansowania przedsięwzięcia, określonym w § 4 ust. 2 pkt 5, dysponent części budżetowej występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o dokonanie zmiany decyzji w zakresie tego harmonogramu.

2. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, Minister Finansów może dokonać zmiany decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia.

3. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Decyzje o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia są uwzględniane przy określaniu limitów wieloletnich zobowiązań oraz wydatków budżetu państwa.

§ 7. Wnioski o wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostaną rozpatrzone na dotychczasowych zasadach.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2006 r. 5)


1) Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej —wydanie specjalne.

2) Decyzja Komisji Europejskiej K(2004) 4143 z dnia 18 października 2004 r. zatwierdzająca Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy — Polska, decyzja Komisji Europejskiej K(2004) 4366 z dnia 5 listopada 2004 r. zatwierdzająca Program Sąsiedztwa Polska — Białoruś — Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004—2006, Decyzja Komisji Europejskiej (K(2004) 4453) z dnia 15 listopada 2004 r. zatwierdzająca Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska — Republika Słowacka 2004—2006, decyzja Komisji Europejskiej (K(2004) 4657) z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję K(2001) 1358 z dnia 13 lipca 2001 r. zatwierdzającą Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia — Polska (Województwo Dolnośląskie), decyzja Komisji Europejskiej (K(2004) 4773) z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję K(2001) 2109 z dnia 20 września 2001 r. zatwierdzającą Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia — Polska (Województwo Zachodniopomorskie), decyzja Komisji Europejskiej (K(2004) 5051) z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję K(2001) 2107 z dnia 19 września 2001 r. zatwierdzającą Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Brandenburgia — Polska (Województwo Lubuskie), decyzja Komisji Europejskiej (K(2004) 5604) z dnia 22 grudnia 2004 r. zatwierdzająca Program Sąsiedztwa Litwa — Polska — Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERPEG IIIA / TACIS CBC 2004—06.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały opublikowane w Dz. Urz. UE L 161 z 21.06.1999, str. 57 i 62; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 73 i 78.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551 i Nr 106, poz. 719.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dotyczących dokonywania wydatków budżetu państwa na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (Dz. U. Nr 140, poz. 1174).