ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

Na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb umarzania przez właściwy organ agencji płatniczej w całości lub części, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, przypadających agencjom płatniczym, pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, zwanych dalej „należnościami”.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do korzyści majątkowych z tytułu należności, które powstały na skutek przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.

§ 3.1. Właściwy organ agencji płatniczej może, z urzędu, umarzać w całości lub w części należności pieniężne w przypadku ich całkowitej nieściągalności, jeżeli wystąpi jedna z następujących przestanek:

1) należności nie odzyskano w wyniku zakończonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego;

2) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiając ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiając przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

3) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności;

5) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Właściwy organ agencji płatniczej może:

1) na wniosek dłużnika uzasadniony względami społecznymi lub gospodarczymi, umorzyć kwotę należności, jeżeli należność nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień stwierdzenia należności;

2) z urzędu, umorzyć kwotę należności, jeżeli należność nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 35 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień stwierdzenia należności.

3. W przypadku gdy zachodzą przesłanki do umorzenia należności, o którym mowa w ust. 1 i 2, umorzenie należności obejmuje również umorzenie odsetek za zwłokę, naliczonych od należności oraz poniesionych kosztów dochodzenia należności, przy czym w stosunku do umorzeń, o których mowa w ust. 2, umorzenie odsetek nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 50 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień stwierdzenia należności.

§ 4. Umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 5. Właściwy organ agencji płatniczej może, na wniosek dłużnika uzasadniony względami społecznymi lub gospodarczymi, odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika.

§ 6.1. Umorzenie należności lub odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty następuje:

1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym — na podstawie decyzji administracyjnej;

2) w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym — na podstawie przepisów prawa cywilnego.

2. Umowa cywilnoprawna lub inna czynność cywilnoprawna, na podstawie której następuje umorzenie należności lub odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty, powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy lub innej czynności cywilnoprawnej;

2) przedmiot umowy lub innej czynności cywilnoprawnej;

3) termin realizacji umowy lub innej czynności cywilnoprawnej;

4) kwotę należności.

§ 7.1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i § 5, zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika;

2) kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki;

3) informacje o:

a) sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu,

b) stanie finansowym dłużnika,

c) innych istniejących zobowiązaniach dłużnika;

4) przyczyny ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty;

5) proponowane terminy i kwoty spłaty oraz źródła pokrycia zadłużenia.

2. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1, właściwy organ agencji płatniczej wzywa pisemnie dłużnika do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. Właściwy organ agencji płatniczej może wezwać dłużnika, w formie pisemnej, do dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, wniosek pozostawia się bez rozpoznania, o czym dłużnik jest powiadamiany na piśmie.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. U. Nr 86, poz. 805), które utraciło moc z dniem 30 czerwca 2006 r. na podstawie art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).