ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007—2009

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007—2009 (Dz. U. Nr 61, poz. 414 i Nr 109, poz. 749 oraz z 2008 r. Nr 58, poz. 352) w załączniku dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Szczegółowe założenia programu na rok 2009

5.1. Środki przewidziane przedłożonym programem

Okres trwania programu: rok 2009

[x] kontrola          [x]          zabijanie zwierząt z dodatnim wynikiem badań

[x]            zwalczanie

[x]           testy             [x] kontrola lub nadzór

[x]         ubój zwierząt z dodatnim wynikiem badań [x] inne środki: obróbka cieplna paszy

5.2. Odszkodowania dla posiadaczy zwierząt poddanych ubojowi lub zabitych w trakcie realizacji programu

Odszkodowania za drób poddany ubojowi lub zabity z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za drób padły w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy, jak również odszkodowania za zniszczone z nakazu tych organów produkty pochodzenia zwierzęcego, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu, przysługują — w związku z brzmieniem art. 57c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt — posiadaczom zwierząt na zasadach określonych w art. 49 tej ustawy.

Posiadaczom zwierząt przysługuje również zwrot faktycznych wydatków związanych z zabiciem lub ubojem zwierząt, transportowaniem zwierząt lub zwłok zwierzęcych albo unieszkodliwieniem zwłok zwierzęcych, które ponieśli, wykonując nakazy organów Inspekcji Weterynaryjnej.

5.3. Sytuacja epizootyczna

Rok: 2005 Sytuacja z dnia: 31.12.2005 r. (dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnego monitoringu)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow


Region

Rodzaj stada(b)

Łączna liczba stad (c) Łączna liczba zwierząt Łączna liczba stad objęta programem Łączna liczba zwierząt objęta programem Liczba zbadanych stad(d) Liczba stad(e) z dodatnim wynikiem(a) Liczba stad zlikwidowanych(a) Łączna liczba zwierząt ubitych lub zniszczonych(a) Ilość zniszczonych jaj (liczba lub masa)(a) Ilość jaj skierowanych do produkcji (liczba lub masa)(a)
Rzeczpospolita Polska (a1) (a2) (a3) (a3) (a4) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)
Ogółem Hodowlane dorosłe 1 205 1 205 63 12 49 0 0 0 0 brak danych brak danych brak danych brak danych

(a) Dla Salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem zwalczania: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych seroty-pów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b)  Np. stada hodowlane (chów, stada dorosłe).

(c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d)  Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonelli. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem (d), stado zbadano więcej niż jeden raz, próba dodatnia powinna być brana pod uwagę tylko raz.

Rok: 2006 Sytuacja z dnia: 31.12.2006 r. (dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnego monitoringu)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow


Region Rodzaj stada(b) Łączna liczba stad (c) Łączna liczba zwierząt Łączna liczba stad objęta programem Łączna liczba zwierząt objęta programem Liczba zbadanych stad(d) Liczba stad(e) z dodatnim wynikiem(a) Liczba stad zlikwidowanych (a) Łączna liczba zwierząt ubitych lub zniszczonych(a) Ilość zniszczonych jaj (liczba lub masa)(a) Ilość jaj skierowanych do produkcji (liczba lub masa)(a)
Rzeczpospolita Polska (a1) (a2) (a3) (a3) (a4) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)
Ogółem Hodowlane dorosłe 1 100 990 850 109 15 52 0 0 0 0 brak danych brak danych brak danych brak danych

(a) Dla Salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem zwalczania: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych seroty-pów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b)  Np. stada hodowlane (chów, stada dorosłe).

(c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d)  Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonelli. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem (d), stado zbadano więcej niż jeden raz, próba dodatnia powinna być brana pod uwagę tylko raz.

Rok: 2007 Sytuacja z dnia: 31.12.2007 r. (dane zostały zebrane w oparciu o wyniki realizacji „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)”)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow


Region Rodzaj stada(b) Łączna liczba stad (c) Łączna liczba zwierząt Łączna liczba stad objęta programem Łączna liczba zwierząt objęta programem Liczba zbadanych stad(d) Liczba stad(e) z dodatnim wynikiem badania(a) Liczba stad zlikwidowanych (a) Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitych (a) Liczba zniszczonych jaj (w szt.)(a) Liczba jaj skierowanych do produkcji (w szt.)(a)
Rzeczpospolita Polska (a1) (a2) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)
Ogółem Hodowlane dorosłe 965 983 976 31 8 9 37 7 266 319 49 148 774 859 240 750 212 040 0

(a)  Dla Salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem zwalczania: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b)  Np. stada hodowlane (chów, stada dorosłe).

(c)  Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d)  Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonelli. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem (d), stado zbadano więcej niż jeden raz, próba dodatnia powinna być brana pod uwagę tylko raz. również ptaki w okresie odchowu

Rok: 2008 Sytuacja z dnia: 31.12.2008 r. (dane zostały zebrane w oparciu o wyniki realizacji „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)”)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow


Region Rodzaj stada(b) Łączna liczba stad (c) Łączna liczba zwierząt Łączna liczba stad objęta programem Łączna liczba zwierząt objęta programem Liczba zbadanych stad(d) Liczba stad(e) z dodatnim wynikiem badania(a) Liczba stad zlikwidowanych (a) Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitych(a) Liczba zniszczonych jaj (wszt.)(a) Liczba jaj skierowanych do produkcji (w szt.)(a)
Rzeczpospolita Polska (a1) (a2) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)
Ogółem Hodowlane dorosłe 1 190 12 808 657 1 184 12 786 460 1 171 51 15 13 52 332 225 93 391 - - - -

(a)  Dla Salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem zwalczania: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b)  Np. stada hodowlane (chów, stada dorosłe).

(c)  Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d)  Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonelli. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem (d), stado zbadano więcej niż jeden raz, próba dodatnia powinna być brana pod uwagę tylko raz. również ptaki w okresie odchowu

5.4. Cele

5.4.1. Cele testowania stad

Rok: 2009

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Vichow


Region Rodzaj stada(b) Łączna liczba stad (c) Łączna liczba zwierząt Łączna liczba stad objętych programem Łączna liczba

zwierząt objętych programem

Przewidywana liczba stad do zbadania(d) Przewidywana liczba stad (e) z dodatnim wynikiem badania(a) Przewidywana liczba stad do likwidacji(e) Łączna przewidywana liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitych(a) Przewidywana ilość jaj do zniszczenia (liczba w sztukach lub masa w tonach)(a) Przewidywana ilość jaj skierowana do produkcji (liczba w sztukach lub masa w tonach)(a)
Rzeczpospolita Polska (a1) (a2) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)
Ogółem Hodowlane dorosłe 965 7 500 000 965 7 500 000 965 31 15 5 46 5 0 0

(a) Dla Salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b)  Np. stada hodowlane (chów, stada dorosłe).

(c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d)  Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonelli. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem (d), stado zbadano więcej niż jeden raz, próba dodatnia powinna być brana pod uwagę tylko raz.

5.5. Szczegółowa analiza kosztów programu1)


Koszty Wyszczególnienie Szacunkowa

liczba jednostek

Szacunkowy

koszt jednostkowy (w złotych)

Koszty ogółem* (w zł) Koszty ogółem** (w euro) Finansowanie wspólnotowe

1

2

3

4

5

6

7

1. Testy
1.1. Koszt analizy bakteriologia ISO 6579(2002) 2 920 próbek 100 292 000 81 111 +
1.2. Koszt próbek materiały + pobranie 2 920 próbek 10 29 200 8 111 +
1.3. Koszty dojazdu koszty dojazdu do

gospodarstwa +

koszty dowozu próbek do laboratorium

2 920 próbek 160 467 200 129 778 +
2. Szczepienie lub leczenie program nie przewiduje
2.1. Zakup szczepionki lub koszt leczenia - - - - -
2.2. Koszt dystrybucji - - - - -
2.3. Koszt podania - - - - -
2.4. Koszt kontroli - - - - -
3. Ubój i zniszczenie
3.1. Odszkodowanie za zwierzęta i jaja odszkodowanie za stado linii mięsnej 25 stad 210 000 5 250 000 1 458 333 +
odszkodowanie za stado linii nieśnej 26 stad 161 000 4 186 000 1 162 778 +
odszkodowanie za jaja wylęgowe jednego stada 51 stad 33 750 1 721 250 478 125 +
3.2. Koszt transportu ptaków do rzeźni koszt transportu jednego stada 51 stad 1 620 82 620 22 950 +
3.3. Koszty załadunku stad ptaków koszt załadunku jednego stada 51 stad 3 300 168 300 46 750
3.4. Koszt zniszczenia — koszty unieszkodliwiania jaj wylęgowych koszt

unieszkodliwienia jaj z jednego stada

51 stad 2 541 129 591 35 997 +
3.5. Strata w przypadku uboju - - - - -
3.6. Koszty wypłat wynagrodzeń rzeczoznawcom wyceniającym likwidowane stada i jaja wylęgowe koszt wyceny

jednego stada i jego jaj wylęgowych

51 stad 54 2 754 765 +
4. Czyszczenie i odkażanie
4.1. Koszty badań skuteczności odkażania badanie

bakteriologiczne

4 puli próbek

51 stad 400 20 400 5 667 +
4.2. Koszty dojazdu do gospodarstwa i do laboratorium 51 stad 160 8 160 2 267 +
4.3. Koszty pobrania próbek do badań skuteczności odkażania pobranie próbek 51 stad 7 357 99 +
5. Wynagrodzenia (pracownicy zatrudnieni wyłącznie w celu realizacji programu) program nie przewiduje - - - -
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt program nie przewiduje - - - -
7. Inne koszty - - - -
OGÓŁEM 12 357 832 3 432 335

1 Nie wlicza się kosztów stałych. Wszystkie wartości są podane bez VAT.

* Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidywanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2009.

** Koszt programu obliczono wg kursu średniego euro, ogłoszonego przez NBP z dnia 18 lutego 2008 r., który wynosił 3,60 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.