ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. Nr 220, poz. 1851, z 2004 r. Nr 98, poz. 981 oraz z 2006 r. Nr 127, poz. 883) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 1 w pkt 4 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 1 w pkt 2, w ust. 2 w pkt 15, w ust. 3 w pkt 6, w ust. 4 w pkt 12, w ust. 5 w pkt 7 i w ust. 6 w pkt 9, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „program zapewnienia jakości”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w zakresie działalności polegającej na transporcie źródeł promieniotwórczych lub odpadów promieniotwórczych do wniosku dołącza się:

a) zakładowy plan postępowania awaryjnego,

b) program ochrony przed promieniowaniem określony w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych,

c) plan ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka, w przypadku gdy jest wymagany przez przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych,

d) zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne uprawniające do przewozu materiałów promieniotwórczych, jeżeli jest wymagane przez przepisy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;”,

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) w zakresie działalności polegającej na transporcie materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego do wniosku dołącza się:

a) dokumenty wymienione w pkt 8,

b) informację o planowanych trasach i sposobie transportu materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego,

c) informację o ochronie fizycznej materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego wymagających ochrony fizycznej na podstawie przepisów dotyczących ochrony fizycznej materiałów jądrowych,

d) instrukcję załadunku i rozładunku materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego podczas transportu,

e) informację o sposobie rozmieszczenia ładunku na środku transportowym;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.